Ulike typer fosterhjem

Illustrasjonsfoto

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på barn som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine. Fosterforeldre samarbeider med barnets familie og barneverntjenesten i kommunen om barnets behov og barnets fremtid.

Det finnes ulike typer fosterhjem

  • Ordinære fosterhjem
  • Fosterhjemsplassering hos slekt eller nettverk
  • Beredskapshjem og familiehjem

Ordinære fosterhjem

De fleste fosterhjem er kommunale fosterhjem. Det vil si at dere som fosterforeldre har en avtale med og mottar godtgjøring fra den kommunen som har omsorgen for barnet.

Som fosterforeldrene vil dere ha den daglige omsorgen for barnet på vegne av barneverntjenesten i kommunen eller på vegne av barnets foreldre (frivillig plassering).

Fosterhjemsplassering hos slekt eller nettverk

Familiemedlemmer og slektninger er ofte godt egnet som fosterforeldre. Det samme gjelder barnets nettverk, som fotballtrenere, lærere eller venner.

At barnet får bli i familien er betryggende for alle, og overgangen til et fosterhjem kan bli lettere når barnet allerede kjenner fosterforeldrene.

Les mer om hva det vil si å være fosterhjem i slekt og nettverk

Beredskapshjem og familiehjem

Noen barn og unge har behov for et fosterhjem med særlige ressurser, kompetanse og erfaring.

Beredskapshjem

Dette er fosterhjem som på kort varsel kan ta imot barn og unge som er i en akutt situasjon. Som beredskapshjem skal dere ha omsorgen for barnet inntil en annen og mer varig løsning i fosterhjem eller institusjon er funnet, eller til barnet flytter tilbake til foreldrene sine.

Krav til beredskapshjem

Det er ønskelig at beredskapshjem har relevant utdanning og/ eller realkompetanse. Eksempler på relevant utdannelse kan være barnevernspedagog, sosionom, psykolog eller lærerutdanning. Etter en individuell vurdering kan annen formell utdanning, erfaring som fosterforeldre og annen relevant erfaring erstatte dette kravet. Beredskapshjem må være godkjente som fosterhjem og gjennomføre PRIDE-opplæring.

Familiehjem

Noen barn og unge har behov for ekstra oppfølging. De kan ha utfordringer som gjør at det ikke er noe alternativ å plassere dem i ordinære fosterhjem. I et familiehjem har en av de voksne oppdraget som fosterforelder på heltid.

Krav til familiehjem

Familiehjem må ha minimum treårig relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå (gjelder en av fosterforeldrene). Eksempler på relevant utdannelse kan være barnevernspedagog, sosionom, psykolog eller lærerutdanning. Etter en individuell vurdering kan annen formell utdanning, erfaring som fosterforeldre og annen relevant erfaring erstatte dette kravet.

Familiehjem må også være godkjente som fosterhjem og gjennomføre PRIDE-opplæring.

Besøkshjem eller avlastningshjem

Besøkshjem eller avlastningshjem er noe annet enn et fosterhjem. Ønsker du å bli besøkshjem eller avlastningshjem må du kontakte barneverntjenesten i kommunen din.

Bor du i Oslo skal du kontakte bydelen din.

Å være besøkshjem innebærer å ta imot et barn eller en ungdom én eller flere helger per måned. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Besøkshjemmet erstatter ikke barnets hjem hos sine biologiske foreldre.

Publisert 16. september 2013.
Oppdatert 11. september 2014.