Opplysningsplikten går ut på at du har en lovpålagt plikt til å gi opplysninger til bestemte etater eller tjenester. Hensynet til pasientens personvern og integritet kan komme i konflikt med andre hensyn, som blant annet hensynet til liv, helse og samfunnssikkerhet. Opplysningsplikten går som hovedregel foran taushetsplikten.

  • Helsepersonell skal, på eget initiativ, gi opplysninger til den kommunale helse- og omsorgstjenesten når det er grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade.
  • Lege, psykolog eller optiker skal gi melding om pasienter som ikke oppfyller de helsemessige kravene til førerkort når de antar at den aktuelle helsetilstanden er varig.
  • Helsepersonell skal, på eget initiativ, varsle politi og brannvesen dersom det er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom.
  • Helsetjenesten kan bruke politiet til å varsle pårørende til pasienter som er innlagt etter en krise- eller katastrofesituasjon. Navn og innleggelsessted kan utleveres til politiet til dette formålet.
  • Helsepersonell skal også være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side.
Publisert 10. januar 2018
Oppdatert 12. september 2019