Økonomiske overgrep er når noen tar eller bruker en annen persons penger, eiendeler eller ressurser uten å ha rett eller lov til det. 

Eksempler på økonomiske overgrep

 • Tyveri av penger, verdisaker og eiendeler
 • Tømming av kjøleskap eller medisinskap
 • Å dele ut andres midler som «gaver»
 • Utpressing og stadige lån
 • Bedrageri
 • Internettsvindel
 • Kjøp eller salg av ting til en altfor høy eller lav pris
 • Å forhindre at noen får sin rettmessige del av arv
 • Urettmessig salg av eiendeler eller eiendom
 • Å tvinge noen til å kausjonere eller pantsette eiendom
 • Salg av noens eiendom uten at eieren er enig eller får pengene fra salget
 • Salg av felles eiendom uten at den andre er enig eller får sin del av salget
 • Å bli hindret i å velge bo- og livssituasjon, fordi andre har gjort seg økonomisk avhengig gjennom for eksempel leieinntekter eller omsorgsløn

Tegn på økonomiske overgrep

 • Påfallende endring i økonomi
 • Uvanlig pengebruk 
 • Endring av testamente
 • Manglende eiendeler og verdisaker
 • Konstant dårlig råd til tross for stabil inntekt og nøktern livsstil
 • Uklare forklaringer knyttet til egen økonomisk situasjon

Hvis du observerer noe av det som står på denne listen, betyr det ikke automatisk at personen er blitt utsatt for et økonomisk overgrep. Men det betyr at vi bør skjerpe oppmerksomheten vår rundt vedkommende.

Reaksjoner og symptomer på vold og overgrep

Personer som er utsatt for vold eller overgrep kan ha varierende reaksjoner og symptomer. En del viser ikke tydelige reaksjoner på at de er utsatt for vold eller overgrep i det hele tatt, mens for andre kan symptomer på vold og overgrep komme akutt - eller mer gradvis. 

Eksemplene under er ikke uttømmende. Personen kan også gi andre signaler enn de som beskrives her. Det er også viktig å huske på at det ikke er en nødvendig sammenheng mellom symptomene beskrevet under og at personen lever i en vanskelig livssituasjon. Likevel bør vi skjerpe vår oppmerksomhet rundt vedkommende, dersom han eller hun viser slike symptomer.

Følelsesmessige reaksjoner
 • Endringer i humør
 • Angst, uro, stress eller frykt
 • Agressivitet
 • Mangel på mimikk/apati
 • Søvnproblemer og gjentakende mareritt
Uvanlige reaksjoner på hendelser eller personer
 • Endret atferd når en bestemt person er tilstede
 • Overdreven oppmerksomhet overfor en bestemt person
 • Reagerer uvanlig på smak, lukt, lyd, bevegelser og lignende
 • Virker ukritisk overfor fremmede
Problemer med intimitet og nærhet
 • Unngår intimitet med partner
 • Unngår nærhet med familie og venner
 • Vanskeligere å få kontakt med
 • Manglende følelsesmessig tilknytning til andre personer
Destruktiv eller grenseoverskridende atferd
 • Selvskading
 • Selvmordsforsøk
 • Spisevegring
 • Alkohol- og stoffmisbruk
 • Overdrevent seksualisert atferd/prostitusjon
 • Utsetter andre for vold eller overgrep
Ferdighetstap
 • Reduserte psykomotoriske prestasjoner
 • Går tilbake i utvikling (regresjon)
 • Problemer med konsentrasjon og hukommelse
 • Viser mindre selvstendighet enn tidligere
 • Ufrivillig vannlating og avføring
Endret bruk av sosiale medier
 • Bruk av digitale plattformer som går ut over funksjon i dagliglivet
 • Risikoatferd på nett

Andre typer vold og overgrep

Personer som utsettes for økonomiske overgrep, kan også være utsatt for andre typer vold, utnytting og overgrep.

Videre lesning