Tiltak 22: Barn og unges tilbakemeldinger

a) Bruk av barn og unges erfaringer

Tiltak

Helsemyndighetene skal sørge for at barn og unges erfaringer brukes i utformingen av tilbudet til barn som har opplevd vold eller seksuelle overgrep.

Status

Dette er et pågående tiltak som det arbeides med på flere arenaer og i samarbeid med en rekke samarbeidspartnere for brukermedvirkning.

Sentrale helsemyndigheter forvalter tilskuddsordninger til relevante kunnskaps- og kompetansesentre som blant annet bidrar til forskning og utvikling av hjelpetilbudet til mennesker utsatt for vold og seksuelle overgrep, inkludert barn og unge. I 2017 ble føringer for tilskuddsmottakeres arbeid med brukermedvirkning videreført.

Ansvarlig: Helsedirektoratet

b) Spørreundersøkelse blant barn og unge

Tiltak

Det skal gjennomføres en avgrenset spørreundersøkelse blant barn og unge, for å få en tilbakemelding om hvordan de opplever kontakten med helsepersonell når de har opplevd vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av denne undersøkelsen og annen kunnskap skal det utarbeides konkrete råd til helsepersonell.

Status

Barneombudet er gitt oppdraget med å gjennomføre en avgrenset spørreundersøkelse blant barn og unge, for å få en tilbakemelding om hvordan de opplever kontakten med helsepersonell når de har opplevd vold eller seksuelle overgrep, samt å utarbeide konkrete råd til helsepersonell.

Tiltaket forventes ferdigstilt i begynnelsen av 2018.

TILTAKET ER GJENNOMFØRT.

Ansvarlig: Helsedirektoratet

Tiltak 23: Informasjon til barn og unge

a) Informasjon i skole og barnehage

Tiltak

En gjennomgang av informasjons- og kursvirksomhet som foregår i barnehager og skoler, skal legges til grunn for kvalitetssikring av informasjonen som gis til barn og ungdom.

Status

Gjennomgangen ble oversendt Barne- og likestillingsdepartementet i desember 2015. Leveransen bestod av en rapport fra RVTS Sør og en rapport fra Bufdir. I Bufdirs rapport beskrives resultatet av en supplerende kartlegging, med direktoratets anbefalinger for videreutvikling av et godt faglig og strukturelt forankret opplæringstilbud til barn og unge om vold og seksuelle overgrep

Bufdir har i 2016 fått i oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet å utvikle en digital ressurs som imøtekommer flere av anbefalingene i rapporten. Arbeidet er videreført i opptrappingsplan mot vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Det skal utvikles en nettressurs som lanseres i mars 2018.

Gjennomgang av kurs- og informasjonsvirksomhet om vold og seksuelle overgrep i barnehage og skole.

Kartlegging, vurdering og anbefalinger vedrørende undervisningsopplegg i barnehage og skole om vold og seksuelle overgrep.

TILTAKET ER GJENNOMFØRT

Ansvarlig: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

b) Tverrsektoriell plan for informasjon til barn og unge

Tiltak

Det skal utarbeides en tverrsektoriell plan for informasjon til barn og ungdom. Planen skal omfatte mobbing, seksuell trakassering, vold og seksuelle overgrep, æresrelatert vold og digitale krenkelser. Informasjonen skal formidles digitalt, og ses i sammenheng med eksisterende informasjonstjenester til barn og ungdom.

Status

Bufdir har opprettet et tverrsektorielt nettverk, med deltakere fra Helsedirektoratet, Politidirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Utlendingsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, ung.no og NKVTS. Det er avholdt fire møter i nettverket, og det er gjort et arbeid med å kartlegge dagens situasjon når det gjelder informasjon som gis barn og unge om vold og seksuelle overgrep. Bufdir har blant annet innhentet informasjon fra de andre instansene i nettverket om hvilket informasjonsmateriell de har til barn og ungdom om de ulike tematikkene.

Det skal utarbeides en overordnet plan for hvordan instansene bedre kan ivareta sitt ansvar for å gi informasjon til barn og unge om temaene. Planen vil utarbeides av det tverrsektorielle nettverket, og ferdigstilles innen utgangen av 2017.

Det foreligger grunnlagsarbeid som vil benyttes i utviklingen av planen. Dette er eksempelvis Hdirs rapport Samordning av helsefremmende digitale tjenester til ungdom (2015) og Bufdirs rapport Gjennomgang av kurs- og informasjonsvirksomhet i barnehage og skole (2015)

Planen må samordnes med pågående arbeid og oppfølging av de nevnte rapportene. Bufdirs kartlegging av dagens kurs- og informasjonsvirksomhet viser at det er behov for kunnskapsgrunnlag om digital informasjon om voldsrelaterte problemstillinger til de yngre barna. Nettverket vil i arbeidet med planen se på hvilke områder av informasjonsvirksomheten hvor det er behov for å utvikle eller videreutvikle kunnskapsgrunnlaget.

På bestilling fra Bufdir ble det gjennomført en kampanje om vold og overgrep rettet mot barn og unge mellom 8 og 11 år i desember 2017. Kampanjen skal analyseres, og funnene vil integreres i den tverrsektorielle planen for informasjon, som en viktig del av planens kunnskapsgrunnlag.

Ansvarlig: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet