Involver barnet

Barnet skal oppleve trygghetsskapende involvering gjennom hele flytteprosessen. Barnet skal få tilstrekkelig informasjon, oppleve å ha innflytelse og å få gi tilbakemelding under prosessen. Dette er viktig for at barnet skal oppleve å ha mest mulig kontroll over egen livssituasjon.

 • La barnet få gi kontinuerlig tilbakemelding underveis på sin opplevelse av flyttingen, hva som er god hjelp og hva som kan gjøres annerledes.
 • Du må involvere barnet og la han/hun få mulighet til å uttale seg og komme med egne synspunkter om sin egen situasjon.
 • Gi barnet oppdatert informasjon om sin egen situasjon.
 • Gi barnet informasjon om hvilke vurderinger barneverntjenesten gjør gjennom hele prosessen. Dette sikrer forutsigbarhet og trygghet.
 • Vær ærlig og tydelig med barnet om situasjonen.

Skjerm barnet

Du må skjerme barnet fra foreldrenes følelsesutbrudd.

Trygg barnet

Målet med et hastetiltak er å imøtekomme barns akutte behov for omsorg og trygghet i en krisesituasjon. Akuttarbeidets målsetting er å gi beskyttelse, stressreduksjon, forutsigbarhet og situasjonsavklaring for barnet.

Gjennom hele den akutte situasjonen har barnet behov omsorg, trygghet, beskyttelse og stresshåndtering.

I tillegg til behovet for fysisk og emosjonell trygghet er det viktig at du bidrar til at barnet får en opplevelse av forutsigbarhet og av å ha kontroll.

 • Kontaktpersonen må vurdere om omsorgspersonen(e) eller andre personer barnet har tillit til kan bistå under deler av prosessen for å gjøre denne så god og trygg som mulig for barnet.
 • I tilfeller hvor det er personer på kontoret som barnet kjenner, bør denne personen være med under fyttingen.

Dokumenter forløpet og barnets synspunkter

Du skal dokumentere hele forløpet gjennom en flytting. Barnevernlovens § 1-4 stiller krav om forsvarlige tjenester, herunder forsvarlig saksbehandling. En forsvarlig saksbehandling forutsetter at alle sentrale vurderinger som gjøres i en barnevernssak dokumenteres. 

Det er spesielt viktig at du dokumenterer barnets stemme og synspunkter sammen med de vurderingene du gjør. Arbeid med kontinuitet i akuttforløpet slik at barnet kan kjenne seg igjen og koble seg til hva som har vært og til det som skjer her og nå. For å ivareta dette er det viktig at kontaktpersonen dokumenterer flyttingen og samtaler med barnet. 

 • Hva slags informasjon barnet har fått?
 • Hva er barnets mening?
 • Hvilke vurderinger barneverntjenestens har gjort

Hjelpemidler som kan brukes i samtaler med barnet

Ta vare på dokumentasjonen fra samtalen med barnet. Dette kan brukes som grunnlag for barnets historie om flyttingen.

 • Tegninger
 • Kalender
 • Foto
 • Illustrasjoner

Bruk av tvang

Tvang påfører både barnet, foreldre og barnevernsarbeiderne stressbelastninger og kan gjøre det mer utfordrende å opparbeide relasjoner som er nødvendige for god omsorg og samarbeid videre.

 • Du må jobbe aktivt for å forebygge tvang.
 • Søk alternativer til bruk av tvang i en akutt situasjon.
 • Tvang skal kun brukes i avgrenset form.

Bruk tolk ved behov

 • Bruk tolk i alle faser av det akutte forløpet hvis foreldre eller barn har behov for det.
 • Bruk av tolk er viktig for å sikre god og riktig informasjonsutveksling og for å ivareta de involverte på best mulig måte.
 • Dersom det ikke er praktisk gjennomførbart å ha tolk med i situasjonen, kan du benytte telefontolk.

Les mer på tolkeportalen.no

Behov for bistand fra andre instanser?

Undersøk om det er behov for bistand av andre instanser.

Politi  bør informeres ved mistanke om vold/overgrep.

Barn kan ha uoppdagede fysiske skader som følge av vold og misbruk som trenger legetilsyn og som kan være viktig å avdekke og dokumentere med tanke på videre arbeid med barnets sak.

 • Vurder hvorvidt barnet har behov for medisinsk tilsyn eller undersøkelse umiddelbart.  
 • Det er viktig at du kontinuerlig vurderer om barnet skal få medisinsk tilsyn under akuttforløpet.
 • Du må avklare om barnet bruker medisiner og om barnet har med seg tilstrekkelig medisiner eller har behov for supplering.

Ha løpende kontakt med plasseringssted

Ta kontakt med etat ansvarlig for plasseringsalternativ så tidlig som mulig i prosessen.

Ha tidlig og løpende kontakt med plasseringsstedet. Dette for å kunne gi barnet god informasjon om hva som venter, plasseringsstedet kan forberede seg på å ivareta barnet og for å avklare viktig informasjon mellom barnevernstjenesten og plasseringssted. Det kan for eksempel være begrensninger hos plasseringssted med tanke på hva barnet kan ha med, vurderinger rundt kontakt med familie og nettverk, eventuelt trusselbilde mot barnet og andre forhold.