Kilder brukt i artikkelen

Det er utviklet en egen variant av foreldreveiledning/ICDP som er særlig tilpasset foreldre på krisesenter. Her vektlegges særlig temaer som:

 • Hva gjør det med barn å erfare vold i familien?
 • Hva gjør det med meg som forelder å være utsatt for vold?
 • Hva gjør volden med relasjonen mellom foreldre og barn?

Representanter fra en rekke sentre har deltatt i opplæring for å drive veiledningsgrupper. I slike grupper får foreldre mulighet til å sette volden barna har erfart på dagsorden, sammen med andre foreldre i samme situasjon. Å snakke om dette i trygge omgivelser kan gi støtte og følelsen av å ikke være alene. Det kan også hjelpe foreldrene til å starte en dialog med barnet om barnets egne erfaringer med volden.

Innhold i programmet

Programmet tar opp enkle hverdagslige temaer som blir påvirket av volden hjemme slik at det kan være vanskelig for den utsatte forelder. Eksempler kan være:

 • Å vise at man er glad i barnet
 • Å være sensitiv for barnets opplevelser
 • En åpen dialog mellom foreldre og barn, også om volden
 • Å gi barnet ros
 • Foreldrerollen, autoritet overfor barna
 • Skyldfølelse som forelder fordi man ikke har klart å beskytte barnet
 • Å sette grenser på en positiv måte

Positive erfaringer med ICDP-grupper på krisesenter

Erfaringer tyder på at det kan være hensiktsmessig med tilbud om foreldreveiledningsgrupper for beboere på krisesenter. Når voldsutsatte foreldre bor sammen over tid, opplever de fellesskap i erfaringer og kan støtte hverandre. De er kjent med hverandres historier og kan oppleve trygghet og tillit til hverandre. Erfaringene viser at deltakerne oppnår:

 • Økt bevissthet om hvordan vold påvirker barn og relasjonen mellom foreldre og barn
 • Økt bevissthet om barns behov og reaksjoner
 • Økt tillit i rollen som foreldre
 • Redusert skyldfølelse
 • Økt bevissthet om samspillet mellom forelder og barn
 • Forberedelser til reetablering og foreldreskap etter oppholdet

Utfordringer ved bruk av foreldreveiledning/ICDP for foreldre på krisesenter

Erfaringene peker på flere utfordringer ved gjennomføring av foreldreveiledningsgrupper for beboere på krisesenter. Det gjelder blant annet:

 • Vanskelig livsfase: i starten av oppholdet er brukerne ofte i akutt krise og i en vanskelig situasjon. Brukeren kan ha sterke reaksjoner på volden de har vært utsatt for og kan oppleve stor usikkerhet med tanke på fremtiden. Dette gjør det krevende å motivert og konsentrert til å jobbe med temaene som tas opp i gruppa.
 • Manglende hverdagsrutiner: Hverdagen for både voksne og barn kan være kaotisk. Trusselsituasjonen er kanskje ikke avklart, barn er ikke kommet i gang med barnehage/skole, det er mange avtaler med ansatte på krisesenter og representanter fra andre tjenester. Det kan gjøre det vanskelig å finne tid for møter som passer for alle, innenfor gruppeledernes arbeidstid.
 • Krisesenteret oppleves som et kunstig hjem: Det kan være mange beboere som må dele kjøkken, oppholdsrom og bad, noe som kan være en belastning i seg selv. Det gir få muligheter for privatliv. Beboere med barn kan oppleve at de observeres av andre beboere og/eller ansatte i hvordan de utøver sitt foreldreskap.

Hvordan kan ansatte få opplæring i ICDP?

Det avholdes regelmessig opplæring i å drive foreldreveiledningsgrupper/ICDP, også spesielt tilrettelagt for ansatte på krisesenter. Her finner du oversikt over planlagt opplæring.

Foreldreveiledning/ICDP i kommunene

Brukere av krisesenter kan også anbefales å melde seg på ordinære foreldreveiledningsgrupper lokalt i sine kommuner. Her finner du en oversikt over kommuner (med kontaktpersoner) hvor det er tilbud om ICDP.

Publisert 22. november 2017
Oppdatert 09. mars 2018