Samarbeid med frivillige organisasjoner lokalt

Frivillige organisasjoner i lokalmiljøet kan ha flere typer tiltak som voldsutsatte kan dra nytte av. Det kan for eksempel være:

  • deltakelse i organisasjonens ordinære aktiviteter
  • nettverksaktiviteter særlig rettet mot krisesenterets brukere
  • tiltak for å ta vare på brukernes kjæledyr under oppholdet

Nettverksarbeid

Brukere av krisesentertilbudet – både voksne og barn – har i en del tilfeller behov for å styrke sitt nettverk. Frivillige organisasjoner kan her spille en viktig rolle. Krisesenteret kan innlede samarbeid med organisasjoner lokalt.

Deltakelse i ordinære aktiviteter

Lokale organisasjoner kan ha ordinære aktiviteter som voldsutsatte kan ha nytte og glede av å delta på. Krisesenteret kan gjerne ha oversikt over:

  • kontaktpersoner i lokale organisasjoner
  • relevante tiltak og aktiviteter som kan anbefales overfor brukerne

Aktiviteter rettet mot barn og voksne på krisesenter

Enkelte frivillige organisasjoner samarbeider med sitt lokale krisesenter for å gi tilbud om aktiviteter særlig rettet mot barn eller voksne på krisesenteret. Det kan være aktiviteter som foregår på krisesenteret, eller at brukerne blir tatt med på aktiviteter utenfor senteret. Brukere vurderer ofte slike aktiviteter positivt. Sosiale aktiviteter kan være spesielt viktig for mannlige beboere og barn som kommer med far, siden de ofte oppholder seg aleine i botilbudet.

Redd Barnas aktiviteter for barn på krisesenter

Røde Kors aktiviteter for barn på krisesenter

Ressursvenn – tilbud for voksne på krisesenter

Tilbud om pass av kjæledyr

Ved de fleste krisesentre er det ikke mulig for beboere å ha med seg kjæledyr. For voldsutsatte med kjæledyr, kan frykten for hva som vil skje med dyret være en avgjørende barriere mot å søke hjelp.

Enkelte krisesentre har innledet samarbeid med bedrifter, som sponser opphold i kennel for hunder mens eier oppholder seg på krisesenteret.

Krisesenteret kan også innlede samarbeid med frivillige organisasjoner lokalt, som kan bistå med å rekruttere familier som kan ta vare kjæledyr mens eier befinner seg på krisesenteret.

Hvis krisesenteret kan tilrettelegge slik at kjæledyr kan ivaretas under oppholdet, er det viktig at dette inngår eksplisitt i utadrettet informasjon om tilbudet.

Les mer om informasjon om kommunens krisesentertilbud

Krav til frivillige

Voldsutsatte er i utgangspunktet i en sårbar situasjon og har krav på beskyttelse. Samarbeidet med frivillige organisasjoner bør derfor konsentreres om organisasjoner som har etablerte rutiner for rekruttering, opplæring og kvalitetssikring av frivillige. Kravene til frivillige må som et minimum omfatte:

  • å delta på grunnleggende opplæring om vold i nære relasjoner, konsekvenser av vold og sikkerhet
  • å signere taushetserklæring vedr. hvem som oppholder seg på krisesenteret og informasjon om brukerne
  • å forevise politiattest