Forbered barn som skal til tilrettelagt avhør

Når politiet etterforsker volden og skal foreta tilrettelagt avhør av barn, foregår dette vanligvis på statens barnehus. 

Formålet med avhøret er å fremskaffe så nøyaktig og fullstendig informasjon fra barnet som mulig. Tilrettelagte avhør skal gjennomføres på en måte som ivaretar barnets sårbarhet.

Statens barnehus er opprettet for at barn som kan være utsatt for vold eller overgrep skal få tilrettelagte avhør og god og koordinert oppfølging.

Slik kan du forberede barnet

Tilrettelagte avhør skal skje innen gitte frister (straffeprosessloven § 239 e). Å bli innkalt til avhør kan oppleves som en stor belastning for barnet, både i tiden før og under avhøret. Barnet skal snakke om vanskelige opplevelser med en ukjent person. Dette kan påvirke både hukommelsen og evnen til å konsentrere seg.

Ved å gi barnet god informasjon på forhånd, kan du hjelpe barnet til å være best mulig forberedt. Det kan øke opplevelsen av trygghet og mestring under avhøret. Informasjonen må tilpasses barnets alder og modenhet.

Før avhøret er det flere ting du kan gjøre:

  • Informer barnet grundig om hvorfor det skal til avhør, om plikten til å vitne i en straffesak (straffeprosessloven § 108).
  • Fritak fra vitneplikten kan gjelde ved for eksempel lang reisevei (straffeprosessloven § 109). Fritak fra vitneplikten, når den siktede er nærstående familie, gjelder fra og med fylte 12 år (straffeprosessloven § 122).
  • Informer barnet grundig om hvordan avhøret vil bli gjennomført. Fortell hvordan barnehuset ser ut. Vis gjerne bilder og/eller dra på besøk slik at barnet kan hilse på de som jobber der, hvis det er mulig.
  • Informer barnet om rettigheter som vitne (se neste avsnitt).
  • La barnet komme til orde om hvilke bekymringer det bærer på knyttet til avhøret.
  • Forbered barnet på hvilke reaksjoner og gjenopplevelser som kan komme under og etter avhøret, når han/hun forteller om vanskelige opplevelser og følelser.

Barns rettigheter som vitne

Barn under 16 år og voksne med utviklingshemming har anledning til å ha med seg en støtteperson til avhøret (påtaleinstruksen § 8-12). Hvis barnet ønsker det, kan du som barnets kontaktperson delta som støtteperson.

Barnet kan også ha rett til bistandsadvokat (straffeprosessloven § 107 a), som oppnevnes av retten. Retten til bistandsadvokat gjelder uavhengig av alder, og er knyttet til hvilke straffbare forhold barnet har vært utsatt for.

Har jeg krav på bistandsadvokat? (dinutvei.no)

Derfor er det viktig at barnet vitner

Barns vitnemål kan gi viktig informasjon for å belyse en straffesak best mulig. At barnet selv kan vitne, er også i tråd med barnekonvensjonens og barnelovens bestemmelser om barns rett til å uttale seg, til å si sin mening om temaer som berører dem og til å bli beskyttet mot vold og overgrep (artiklene 12, 13 og 19). Det er også viktig for å ivareta deres rett til erstatning.

Ikke påvirk barnets fortellinger

I samtalene med barnet er det viktig at du benytter samtalemetoder som i minst mulig grad påvirker barnets fortellinger. Du kan avgrense temaene til det du trenger å vite av hensyn til barnets sikkerhet og det barnet selv ønsker å snakke om. Mer om samtaler med barn.

Det er viktig at ikke alle instanser (barnevern, politi, krisesenter, BUP, etc.) spør barnet om hva det har opplevd. Barnet skal slippe å fortelle flere ganger. Å bli spurt, om og om igjen, kan føre til at barnet opplever seg «ferdigsnakket» før avhør og ikke ønsker å fortelle om hva det har opplevd.

 

Publisert 07. november 2017.
Oppdatert 17. desember 2018.