Lien, M. I. m fl. (2017) Den mannlige smerte – menns erfaringer med vold i nære relasjoner. Oslo: Proba samfunnsanalyse.

Jonassen, W. og Skogøy, E. (2010) «Et hjem for oss, et hjem for deg …» En studie om endring i brukersammensetning og bruk av krisesentrene. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Making Waves (2017) Godt krisesenter – sluttbrukersynspunkter for videreutvikling av krisesentertilbudet. Upublisert rapport til Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet.

Innspill fra work shops for ansatte og ledere i krisesentertilbudet og for ansatte i kommuner og fylkesmenn, arrangert av Bufdir.

Statistikk om kommunenes krisesentertilbud

Tilbake til artikkel om samtaletilbudet (dagtilbudet)