Anbefalt lesning

Forskrift om fysisk sikkerhet i krisesentertilbudet (lovdata.no)

Veileder til krisesenterloven

Andre kilder

Thoresen, S., & Hjemdal, O. K. (red.) (2014). Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Statistikk om kommunenes krisesentertilbud

Krisesenterlovens forarbeider: Ot.prp. nr. 96 (2008-2009): Om lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova).

Innspill fra workshops for ansatte og ledere i krisesentertilbudet og for ansatte i kommuner og fylkesmenn, arrangert av Bufdir.

Innspill fra Regionale sentre mot vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

Tilbake til artikkel om fysisk sikkerhet