Bakketeig, E. m fl (2014) Krisesentertilbudet i kommunene. Evaluering av kommunenes implementering av krisesenterloven. Oslo: NOVA.

Jonassen, W. og Skogøy, E. (2010) «Et hjem for oss, et hjem for deg …» En studie om endring i brukersammensetning og bruk av krisesentrene. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Kirkens Bymisjon (2019) Snakk om fattigdom – en rapport om barn som vokser opp i fattige familier, av Kirkens bymisjon og Respons analyse.

Making Waves (2017) Godt krisesenter – sluttbrukersynspunkter for videreutvikling av krisesentertilbudet. Upublisert rapport til Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet.

Øverlien, C. m fl (2009) Barns erfaringer fra livet på krisesenter. En landsomfattende studie om flukten, oppholdet og forestillinger om fremtiden. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Innspill fra work shops for ansatte og ledere i krisesentertilbudet og for ansatte i kommuner og fylkesmenn, arrangert av Bufdir.

Statistikk om kommunenes krisesentertilbud

Tilbake til artikkel om bolig etter oppholdet