Om KS-nettverket

KS-nettverket «Lavthengende frukter» (Tiltak SO5) er et nettverkssamarbeid for kommuner og fylkeskommuner med mål om å øke kompetanse på universell utforming.

Gjennom erfaringsutveksling og kunnskapsdeling får deltakerne bistand til god prioritering av universell utforming i sine egne lokalmiljø. Det blir lagt vekt på å oppnå konkrete resultater gjennom å bygge på kommunenes egne behov og erfaringer.

 • I 2018 er det omlag 50 kommuner og fylkeskommuner som er med i nettverket.
 • Nettverket har tre årlige samlinger.
 • Samlingene er organisert som arbeidssamlinger med en stor grad av workshops, faglige innlegg, samarbeid rundt tilskuddsprosjekter og annet lokalt arbeid, samt befaringer der man kan lære av de som har fått det til.
 • I 2018 har det vært samlinger i Oslo og Drammen. Siste samling vil være i Århus
 • Bufdir bidrar med faglig innhold på samlingene.

Du kan lese mer om KS-nettverket på KS sine nettsider.

Kontaktinformasjon til medlemmer i KS’ kommunenettverk for universell utforming

Mål

Nettverket har fokus på enkle tiltak og kommuner/fylkeskommuner vil i nettverket dele erfaringer om kostnadseffektive og hensiktsmessige fremgangsmåter for å fjerne enkle barrierer.

Formålet er å sette fokus på strategier for å øke tilgjengeligheten til eksisterende bygninger og uteområder.

Aktuelle satsingsområder

 • Kartlegging av universell utforming i bygg og uteområder
 • Erfaringsutveksling gjennom regionalt samarbeid
 • Involvering av råd og brukerorganisasjoner

Tilskudd

Bufdir har i 2016, 2017og 2018 invitert kommuner og fylkeskommuner i KS-nettverket til å søke prosjekttilskudd.  Midlene skal støtte opp under KS-nettverkets formål om å gjennomføre enkle tiltak av stor betydning. Tilskuddsordningen skal fremme kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjonsspredning.

Kommunene blir oppfordret til å søke om støtte til tiltak som kan støtte opp om deres arbeid med universell utforming lokalt, med særlig fokus på samarbeid med råd for funksjonshemmede – og nabokommuner. Vi ser at disse midlene har ført til økt samarbeid på tvers av kommunegrenser – og i regionene.

Søkerne fikk mulighet til å søke om inntil 200 000 fra tre forhåndsdefinerte kategorier.

 • kartlegging/registrering
 • kompetanseheving/nettverksarbeid
 • tidlig prosjektering

 De fleste kommunene som søkte fikk tilsagn

 • 4 kommuner fikk tilskudd til kartlegging/registrering
 • 10 kommuner fikk tilskudd til kompetanseheving/nettverksarbeid
 • 8 kommuner fikk tilskudd til tidlig prosjektering

Det ble til sammen utdelt 2 310 000,-

Effekter

Nettverksarbeidet har blitt positivt mottatt blant kommunene og fylkeskommunene som deltar. Mange sitter alene med ansvar for universell utforming i sin kommune, og gjennom å delta på nettverkssamlinger får de mulighet til å dele erfaringer og utfordringer, og ta del i et fagmiljø med likesinnede fra andre kommuner.