Rapportér nå

For tiltak som har fått støtte i tilskuddsåret 2018, skal rapporten leveres i Bufdirs søknadsportal for tilskudd (https://soknadsportal.bufdir.no). Dere vil få beskjed via e-post når rapporteringsoppgaven er tilgjengelig og kan fylles ut. Se regelverket for opplysninger om når det er krav om at statsautorisert eller registrert revisor skal kontrollere regnskapet.

Spesifikasjon av hvilken kontroll som skal utføres finner du under "Skjemaer" nedenfor.

Rapporteringsfrist

Alle som har mottatt tilskudd for 2018 må levere regnskap og rapport innen 1. april 2019, det vil si én måned etter tilskuddsårets slutt, med mindre noe annet er godkjent av Bufdir. Rapporten skal leveres i Bufdirs søknadsportal for tilskudd (https://soknadsportal.bufdir.no).


Se Rundskriv 01/2018 og veileder til rundskrivet for mer informasjon om rapportering, men vær oppmerksom på at rutinene for innlevering er endret

Skjemaer

Spesifikasjon av avtalte kontrollhandlinger (sendes til revisor)

Hvem må rapportere?

Alle som har mottatt tilskudd skal sende inn regnskap og rapport på sine tiltak.

Hva og hvordan rapporterer jeg?

Hva skal jeg rapportere om?

Dere skal rapportere på hvordan tilskuddet har blitt benyttet, og på hvilken måte og i hvilken grad målene dere oppga i søknaden har blitt oppfylt. Rapport og regnskap skal fylles ut i Bufdirs skjema for dette.

Regnskapet skal være kontrollert av revisor. For kommunale tiltak skal regnskap kontrolleres av kommunerevisjonen uavhengig av tilskuddsbeløp. For private aktører skal regnskap kontrolleres av statsautorisert eller registrert revisor uavhengig av tilskuddsbeløp. Når frivillige organisasjoner står ansvarlig for tiltakene, skal regnskap kontrolleres av statsautorisert eller registrert revisor når tilskuddssummen er på 200 000 kroner eller mer.

Hvis tilskuddsbeløpet er lavere, skal prosjektregnskapet fremdeles være kontrollert av revisor, men det er da ikke krav om at revisor er statsautorisert eller registrert.

Det kan ikke velges noen som er ugild til revisor, jf. Revisorloven § 4-1. Revisor skal kontrollere regnskapene i henhold til standard for avtalte kontrollhandlinger (ISRS 4400) og de spesifiserte kravene som er tilgjengelig på www.bufdir.no. Alle tilskuddsmottakere skal kunne legge frem hovedbok/spesifisert regnskapsrapport hvor det tydelig fremkommer hvordan midlene er benyttet.

Regnskaps- og rapportskjemaet blir publisert på Bufdirs hjemmesider i god tid før rapporteringsfristen. 

Hvordan rapporterer jeg?

Tiltak som har fått støtte i tilskuddsåret 2018: Rapporten leveres i vår søknadsportal for tilskudd. Dere vil få beskjed via e-post når rapporteringsoppgaven er tilgjengelig og kan fylles ut.

Se regelverket for opplysninger om når det er krav om at statsautorisert eller registrert revisor skal kontrollere regnskapet. 

Spesifikasjon av avtalte kontrollhandlinger (sendes til revisor).

Hva hvis vi har endret eller ikke gjennomført aktiviteten vi søkte om tilskudd til?

Hvis dere endrer aktiviteten dere har søkt om må dere gi beskjed til oss med en gang. Større endringer kan medføre at tilskudd blir krevd tilbake.

Les mer om hva som skjer hvis dere må endre på prosjektet.

Kontakt oss