Personvernforordningen (GDPR) gir deg en rekke rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene dine. Her kan du lese om hvordan Bufdir ivaretar rettighetene dine.

Ansvar for personopplysninger

Behandlingsansvarlig

Direktøren i Bufdir og Bufetat er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger og særlige kategorier av personopplysninger (sensitive personopplysninger) i direktoratet og etaten. Dette ansvaret innebærer blant annet å sørge for at personopplysninger brukes og behandles i henhold til regelverket.

Databehandleravtaler

Bufdir inngår databehandleravtaler med alle virksomheter som behandler personopplysninger på våre vegne. De kan ikke behandle personopplysningene på andre måter enn det som er avtalt med oss, og har samme taushetsplikt som ansatte i Bufdir og Bufetat.

Rettigheter

Personvernforordningen gir deg bestemte rettigheter slik at du kan ivareta ditt personvern. Som behandlingsansvarlig skal Bufdir og Bufetat behandle dine personopplysninger i tråd med personvernforordningen og personopplysningsloven.

Rett til innsyn 

I henhold til personvernforordningen artikkel 15 har du innsynsrett om alle opplysninger Bufdir og Bufetat behandler om deg. Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg samt få vite hvilke opplysninger vi har lagret.

Det finnes visse unntak fra innsynsretten som innebærer at du ikke får innsyn i dine personopplysninger selv om du ber om det. Unntakene gjelder i følgende tilfeller:

 • Offentleglova §§ 18 - 27
 • Av hensyn til helsen din eller forholdet ditt til nære pårørende
 • Opplysningene er omfattet av lovfestet taushetsplikt
 • I strid med åpenbare og grunnleggende private eller offentlige interesser å gi innsyn, medregnet hensynet til deg selv
 • Innsynet vil krenke rettighetene og frihetene til andre

Bufdir og Bufetat er underlagt forvaltningslovens regler om saksbehandling (fvl). Dersom du er part i en sak kan du ha rett til å gjøre deg kjent med sakens dokumenter og be om innsyn (fvl. § 18) med mindre unntakene kommer til anvendelse (§§ 18 flg. og 19).

Alle elektroniske henvendelser hører normalt sett inn under arkivloven med forskrifter og vil omfattes av innsynsretten etter offentlighetsloven. Dette innebærer at e-poster, skjemaer og deltagelse i nettmøter og blogger derfor vil kunne gjøres tilgjengelig dersom det bes om innsyn.

Rett til korrigering

I henhold til personvernforordningen artikkel 16 kan du be Bufdir og Bufetat rette opp personopplysninger vi behandler om deg dersom de er uriktige eller du kan supplere opplysningene med tilleggsopplysninger. Du kan kun korrigere personopplysninger om deg selv dersom du kan sannsynliggjøre at opplysningene er uriktige og hva som er korrekt. Bufdir og Bufetat skal utføre retting snarest mulig og normalt senest innen én måned.

Rett til sletting

I henhold til personvernforordningen art. 17 kan du i enkelte tilfeller kreve at det slettes personopplysninger om deg. Du kan kreve sletting av dine personopplysninger dersom:

 • Du har gitt samtykke til behandlingen av personopplysninger og trekker samtykke tilbake
 • Opplysningene er hentet inn ulovlig
 • Formålet med opplysningene er oppnådd

Det er viktig å merke seg at det finnes visse unntak fra retten til sletting. Dersom unntakene kommer til anvendelse er Bufdir og Bufetat pålagt å lagre dine personopplysninger selv om du ber om sletting.

I følgende tilfeller skal Bufdir og Bufetat lagre personopplysninger:

 • Lagring er nødvendig for arkivering i allmenhetens interesse, vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål
 • Lagring er nødvendig i henhold til helselovgivningen
 • Lagring er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav

Begrensning av behandling av personopplysninger

I henhold til personvernforordningen artikkel 18 kan du i noen tilfeller be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses. Hvis du har rett til å kreve begrensning skal du gjøre det senest innen en måned. Dersom du har rett til å kreve begrensning kan personopplysningene dine lagres, men ikke brukes til noe:

 • Dersom du mener opplysningene vi har lagret om deg er feilaktige kan du kreve begrensing. Som behandlingsansvarlig skal vi kontrollerer opplysningene dine og i mellomtiden kan du kreve at behandlingen begrenses.

Retten til begrensing kan også gi deg rett til å hindre at personopplysninger om deg slettes:

 • Dersom personopplysningene som behandles er ulovlig og skal slettes, men du ønsker at bruken av dem begrenses i stedet for at de slettes
 • Når opplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for men du har behov for opplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav og ønsker derfor at de lagres

Det er viktig å understreke at Bufdir og Bufetat i enkelte tilfeller kan bruke dine personopplysninger selv om du har bedt om begrensning hvis det følger av hjemmel i lov. For eksempel for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav eller for å verne en annen persons rettigheter. Det kan også være nødvendig å behandle personopplysningene for viktige, allmenne interesser.

Kontakt oss

Dersom du har noen spørsmål om denne erklæringen eller vil utøve dine rettigheter etter personvernlovgivningen kan du ta kontakt med oss:

Bufdirs behandling av personopplysninger

Personvernregelverket berører alle deler av direktoratet med underliggende etater som behandler personopplysninger. Bufdir/Bufetat skal sørge for at det foreligger lovlig behandlingsgrunnlag for denne behandlingen.

Bufdir og Bufetat skal i sin saksbehandling blant annet sørge for rettigheter og plikter etter

 • barnevernsloven
 • arkivlova
 • offentliglova
 • adopsjonsloven
 • barneloven
 • lov om familievernkontorer
 • eForvaltningsforskriften
 • forvaltningsloven
 • helsepersonelloven
 • ekteskapsloven
 • rettferdsvederlagsordningen

Grunnloven, menneskerettslige konvensjoner og Haag-konvensjonen er også viktige rettskilder for etatens arbeid.

Når samler vi inn personopplysninger?

Bufdir og Bufetat samler hovedsakelig inn personopplysninger i forbindelse med saksbehandling av lovpålagte oppgaver: 

 • Adopsjon
 • Familievern
 • Fosterhjem
 • Barnevern
 • Omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger
 • Rettferdsvederlag
 • Inngåelse og godkjenning av ekteskap
 • Separasjon og skilsmisse
 • Godkjenning av vigselsritualer
 • Tilskudd

I tillegg behandler vi personopplysninger vedrørende

 • ansatte og øvrige oppdragstakere
 • Innsynsbegjæring etter offentlighetsloven
 • påmelding kurs eller seminar
 • abonnement på nyhetsbrev
 • jobbsøkere 

Hva registreres når du besøker nettsiden vår?

Informasjonskapsler

Bufdir.no benytter informasjonskapsler (cookies). Informasjonskapsler er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg som bruker. Dette medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, men du kan når som helst avslå å samtykke til lagring av informasjonskapsler.

Din nettleser sender også automatisk opplysninger til bufdir.no sine servere hver gang du ber om å få vist en side. Dette er for eksempel opplysninger om hvilken nettleser og -versjon du bruker og din internettadresse (ip-adresse).For hver side som vises, lagres i tillegg opplysninger om dato og tid, hvilken side du kom fra, hvilken side du er på, osv. Ingen av disse opplysningene blir brukt til å identifisere deg som enkeltperson.

Vi bruker disse opplysningene til å generere en samlet statistikk som blant annet viser hvilke sider som er mest populære og hvilken informasjon brukerne søker etter. Statistikken er et redskap til å forbedre våre tjenester til deg som sluttbruker.

Hvordan avvise informasjonskapsler (cookies)

Du kan når som helst endre innstillingene for cookies

E-postvarsling

På noen av bufdir.no sine sider kan du abonnere på en e-postvarsling. Du må da samtykke til at vi kan registrere din e-postadresse og så kan du velge hvilke sider du ønsker informasjon om. Hver gang det publiseres nytt innhold på siden som du har registrert deg på, får du beskjed om dette via e-post. Opplysningene som registreres benyttes kun til e-postvarling. Det er kun administratorer som får tilgang til opplysningene. Dersom du trekker tilbake ditt samtykke eller melder deg av e-postvarsling, blir e-postadressen din slettet hos oss.

Deling på sosiale medier

Bufdir.no sin Del/tips-tjeneste kan brukes til å videresende tips eller til å dele artikler fra bufdir.no på en del sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Om du benytter send-videre-funksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre. Dette foregår automatisk.

Hva registreres når du sender brev til oss?

Når du sender brev til Bufdir og Bufetat går det til en felles postadresse til Bufetats Senter for Administrasjon og Utvikling (BSA) i Tønsberg, Dokumentsenteret.

Dokumentsenteret mottar, åpner, sorterer og skanner post og fordeler den deretter i importsentralen for journalføring som foretas av ett av Bufetat sine andre dokumentsenter. Bufetat benytter ePhorte som arkivsystem og saksbehandlingssystemet.

Systemet behandler all innkommen post og all utgående post og skal sørge for at dokumentene har integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet.

Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet innebærer at Bufdir/Bufetat behandler all informasjonen vi mottar på en sikker måte og i tråd med lovverket.

Det er spesielt tre forhold som er viktige i vårt arbeid med informasjonssikkerhet:

 • konfidensialitet: at informasjonen er sikret mot innsyn fra uvedkommende 
 • integritet: at informasjonen er korrekt, gyldig og fullstendig
 • tilgjengelighet: at informasjonen er tilgjengelig for autoriserte brukere ved behov

Medarbeidere og andre som ufører oppgaver og tjenester på vegne av Bufdir og Bufetat skal sette seg inn i sikkerhetsinstruks og underskrive egne taushetserklæringer.

Ung.no

Ung.no er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, og er en offentlig informasjonskanal for ungdom mellom 13 – 20 år. Personvernerklæring for ung.no.