Historia vår

I oktober 2002 la Regjeringa fram framlegg om at oppgåver fylkeskommunen hadde ansvaret for innan barnevern og familievern skulle overførast til staten. Hovudgrunninga var endra rammetilhøve.

Framlegget vart vedteke, og i 2004 vart Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) oppretta. Staten overtok då formelt ansvaret for barnevernet og familievernet frå fylkeskommunane. Oslo kommune var unntatt dette vedtaket.

Det nye statlege organet blir organisert i eit sentralt nivå, Barne, - ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og med fem regionar på etatsnivå.

Bufdir har hovudkontor i Oslo.

Ann-Marit Sæbønes var Bufdir sin første direktør, og satt til 2010. I september 2010 tok noverande direktør, Mari Trommald, over.

Publisert 19. mai 2015.
Oppdatert 24. april 2017.