Det beste for barnet når foreldre ikkje bur saman

Det beste for barnet skal vere avgjerande for innhaldet i alle avtaler om barna. Det er ingen fasit for kva som er det beste for barnet. Som foreldre må de gjere individuelle vurderingar for kvart enkelt barn for å finne fram til gode løysningar for omsorga. Det er viktig at de blir einige om dette. Barn og unge tek skade av å leve med foreldre som har store og vedvarande konfliktar.

Det beste for barnet ved samlivsbrot Lag ei avtale om foreldresamarbeid
Foreldrer med barn, illustrasjon