Denne guiden gir deg en oversikt over tiltak din kommune kan iverksette gratis, for å øke inkludering og likestilling når det kommer til seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i din kommune.

Kommunikasjon

Selv når en kommune ikke iverksetter konkrete tiltak spesifikt for lhbt-personer, er det allikevel mulig å vise at lhbt-saker tas på alvor. Blant annet gjennom kommunikasjonsarbeid. Her er noen eksempler:

 • Et godt tips er å inkludere bilder av homofile eller lesbiske par, en transperson eller et bilde fra et lhbt-arrangement på kommunens hjemmeside. I denne sammenheng er det viktig å huske at lhbt-personer også kan ha etnisk minoritetsbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Bruken av slike bilder bidrar til at lhbt-personer føler seg inkludert og gir en indikasjon på kommunens støtte overfor lhbt-personer.
 • Kommunen kan lage en egen lhbt-side på kommunens nettsider. Denne siden kan linke til lhbt-nyheter, forskningsrapporter, lokale lhbt-organisasjoner og når disse organisasjonene har arrangementer.
 • Under lhbt-merkedager, kan man henge opp regnbueflagg på offentlige steder. For eksempel på Den internasjonale Bisynlighetsdagen (23. september), Den nasjonale komme ut-dagen (11. oktober) og Den internasjonale transminnedagen (20. november). Hvis en lokal organisasjon ønsker å avholde et arrangement under en slik merkedag, kan man tilby et sted eller lokale til arrangementet.
 • Bruk gjerne de digitale ressursene kommunen har til å spre lhbt-relaterte nyheter (Facebook, LinkedIn, Twitter etc.).

Undersøkelser og deltakelse

Flere kommuner utfører jevnlig ulike tiltak for å kartlegge befolkningens levekår eller behov gjennom blant annet spørreundersøkelser. Selv om spørreundersøkelser kan være kostbare, bruker allerede flere kommuner midler på nettopp dette. Det krever sjeldent ekstra midler å inkludere spørsmål om seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet.

 • Inkluder spørsmål om seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet i befolknings- eller arbeidsundersøkelser. LHBT-senteret i Bufdir og andre organisasjoner kan gi gratis råd om relevante spørsmål og temaer å inkludere. Vi kan kanskje ofte tenke at eksplisitte spørsmål omkring seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk kan virke for privat for respondentene. Dette er imidlertid sjeldent tilfellet, og ved å inkludere slike spørsmål føler lhbt-personer seg sett og inkludert. Når vi stiller spørsmål omkring disse temaene er det viktig at de som svarer kan velge å være anonyme og at personvernhensyn ivaretas.
 • I møte med innbyggere, sørg for at enkeltpersoner eller gruppers interesser er representert.
 • Arranger årlige eller jevnlige møter med lokale lhbt-organisasjoner dersom de finnes. Hvis det ikke er et aktivt lokallag i kommunen, inviter en representant fra nærmeste lokallag i fylket. De vil antageligvis vite hvorvidt det er medlemmer i din kommune. I møte med organisasjonene, spør hva de mener kommunen kan gjøre for sine lhbt-innbyggere.

Sett gode eksempler i kommunen

Kommunepolitikere og kommuneadministrasjonen er sammensatt av, og arbeider for, for kommunens innbyggere. Dette betyr at politikere  og offentlige tjenestemenn, har ansvar for å sette gode eksempler når det kommer til ivaretakelsen av kommunens mangfold. Særlig ordføreren og rådmannen har muligheten til å   påvirke holdninger og kultur i kommunen. Også på en negativ måte, blant annet ved å ignorere lhbt-personer eller uttrykke fordomsfulle eller hatefulle ytringer. Ledende personer i kommunen kan påvirke positivt ved å understreke verdien av åpenhet, respekt, fellesskap og mangfold. Her er noen tips for å bidra til dette:

 • Vis et åpent og inkluderende syn overfor mangfoldet av innbyggerne, med en særlig oppmerksomhet mot ulike minoriteter. Hver gang vi ikke klarer å inkludere enkelte grupper, risikerer vi at personer føler seg ekskludert.
 • Delta på lhbt-arrangementer eller åpne møter i lhbt-organisasjoner.
 • Hold en tale under en lhbt-merkedag og fremhev inkludering, fellesskap og mangfold.
 • Fremhev at politikere burde være bevisst lhbt-tematikk og mangfold generelt.

Sett gode eksempler som arbeidsgiver

Kommuner har ikke bare ansvar for innbyggerne sine, men også egne ansatte. Det er lurt å vurdere egen mangfolds- og inkluderingspolitikk, og hvorvidt den er oppdatert. Å ha en god mangfolds- og inkluderingspolitikk bidrar til at din kommune setter et godt eksempel.

 • Få ansatte i lederposisjoner til å gå foran med gode eksempler. Oppfordre dem til å støtte mangfold og inkludering.
 • Oppfordre til inkludering og åpenhet.
 • Kontroller at det finnes prosedyrer for effektiv håndtering av konflikter eller klager på arbeidsplasser, og at ansatte har et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Forsikre om at HR-ansvarlige og rådgivere vet hvordan de skal håndtere klager fra lhbt-ansatte på en god måte.
 • Inkluder spørsmål om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i medarbeiderundersøkelser.

Utdanning

Skole og utdanning er arenaer der barn og unge opplæres i gode verdier. Skole og utdanning har også som regel en viktig funksjon og en sentral plass i lokalsamfunnet. Forholdet mellom kommune og skole(r) åpner for muligheten til å inkludere seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet i fellesaktiviteter, uten at dette medfører ekstra kostnader.

 • I møter med skolens rektor(er), gi informasjon om hvordan seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet skal innlemmes i skolene og hvordan dere kan ivareta trygghet hos lhbt-elever.
 • Benytt Rosa kompetanse skole eller Skeiv ungdoms RESTART-program for å kompetanseheve lærere og elever.

Trygge offentlige rom

Trygge offentlige rom favner alle innbyggere i en kommune. Innenfor de generelle sikkerhetstiltakene kommunale myndighetene har ansvar for, er det mange mulige måter å beskytte lhbt-personer mot vold og diskriminering.

 • Gi politiet anbefalinger om hvordan de på riktig måte kan ivareta og beskytte møteplasser for lhbt-personer.
 • Sett lhbt-tematikk på agendaen under dialogmøter mellom kommunen og politiet. Inviter støtte- og krisesentre og lhbt-organisasjoner til disse møtene for rådgivning og for å sikre gode samarbeid mellom partene.

Idrett, kultur og fritid

Idrett, kultur og fritid er felter som vanligvis mottar midler fra kommunen. Som kommune kan dere derfor sikre at LHBT inkluderes innenfor disse områdene.

 • Ta kontakt med lokale idrettslag for å høre om de har spesifikke retningslinjer for inkludering og ikke-diskriminering.
 • Oppfordre idrettslag til å ta stilling mot rasistiske, homofobiske og transfobiske ytringer. F.eks. hvis publikum under idrettsarrangementer skulle komme med slike ytringer, burde kommunen og idrettslagene slå ned på dette.
 • Hvis det finnes et lokalt initiativ blant innbyggerne for å etablere egne idrettslag for lhbt-personer, vis deres støtte ved å tilby treningsfasiliteter eller øvingslokaler.

Helse

Kommunen har ansvar for å ivareta helsen til sine lhbt-innbyggere. Dette gjøres ved å: 

 • Påse at kommunens hjemmesider informerer om hvor det er mulig å teste seg for hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner.
 • Hvis kommunen selv er ansvarlig for testing av seksuelt overførbare infeksjoner, sørg for at møteplasser for lhbt-personer er utstyrt med informasjon om sikker sex og hvor det er mulig å testes for hiv og andre seksuelt overforbare infeksjoner.
 • Sørg for at helsepersonell i kommunen vet hvordan de skal ivareta seksualitets- og kjønnsmangfold
 • Dersom det er midler til det, er det mulig å ta kontakt med Rosa kompetanse for å kompetanseheve helsepersonell.

Denne saken er en oversatt og redigert versjon av en informasjonsartikkel, skrevet av det  nederlandske LHBT-senteret Movisie.

Kreative ideer?

Har du ideer til hvordan din kommune kan iverksette gratis tiltak for lhbt-personer? Send dem til LHBT-senteret, så tar vi dem gjerne med i denne oversikten. 

Publisert 13. mai 2016.
Oppdatert 12. juli 2016.