28. og 29. september 2016 avholdt Bufdir et seminar om lhbti-arbeid (arbeid med lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønnpersoner) i kommunal sektor. 14 kommuner, representanter fra sentrale organisasjoner som jobber med seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (skk), likestillingssentrene og Likestillings- og diskrimineringsombudet deltok på samlingen.

Deltakerne på seminaret om lhbt-arbeid i kommunal sektor

Erfaringsutveksling og nettverksbygging

Dette er andre år på rad at LHBT-senteret i Bufdir arrangerer en nasjonal samling for kommuner om arbeid med seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Slagordet for årets samling var «fra plan til handling». Dette markerer at Bufdir ønsker å bruke sin rolle som pådriver på likestillingsfeltet overfor kommunene, for å legge til rette for aktivitet på lokalt nivå.

Noen av de større kommunene på seminaret har lang erfaring på dette feltet, mens andre akkurat har begynt sitt arbeid. Det er gledelig at også mindre kommuner setter av ressurser for å arbeide for et mer inkluderende og mangfoldig lokalsamfunn. På seminaret deltok f.eks. Utsira kommune som snart skal i gang med kommunens første handlingsplan på feltet seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, den andre av sitt slag i Rogaland fylke.

Bufdir ønsket at kommunene skulle få en aktiv rolle på seminaret. Derfor ble det lagt til rette for at kommunene skulle få god tid til å presentere sitt arbeid på feltet, i tillegg til at man gjennom gruppesamtaler kunne diskutere utfordringer og muligheter videre.

Presentasjoner og workshop om lhbti-nettressurs for kommunene

På seminaret var det to eksterne foredragsholdere. Florencio Chicote fra Berlin fortalte om sine erfaringer som koordinator for Berlins handlingsplan mot homofobi og transfobi. Johan Adolfsson, kommunikasjonssjef i Gävle kommune i Sverige, tok for seg kommunens arbeid med visuell kommunikasjon, som i stor grad reflekterer mangfoldet av innbyggere i kommunen.

Bufdir arrangerte også en workshop om en planlagt nettressurs som kommunene skal kunne nyttiggjøre seg av i arbeidet med seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Kommunikasjonsavdelingen i Bufdir bidro her med eksempler på hvordan Bufdir arbeider med å legge til rette for god og tilgjengelig informasjon på sine nettsider.

Workshopen gav kommunene og de andre aktørene en mulighet til å gi innspill i arbeidet med nettressursen, og deltakerne vil også få anledning til å komme med ytterligere innspill frem mot lanseringen som vil finne sted i løpet av 2017. Nettressursen er en viktig del av Bufdirs videre kommuneinnsats på lhbti-feltet.

Deltakerne

Kommuner: Arendal, Bergen, Drammen, Fredrikstad, Gran, Haugesund, Halden, Lillehammer, Lunner, Oslo, Songdalen, Stavanger, Trondheim, Utsira

Andre deltakere: Representanter fra FRI/Rosa kompetanse, Skeiv Verden, Skeiv Ungdom, Mental Helse Ungdom, KUN – Senter for likestilling og kunnskap, Likestillingssenteret på Hamar, Senter for likestilling, LDO

Les mer

Les Berlins handlingsplan mot homofobi og transfobi.

Les norske kommuners handlingsplaner:

Publisert 17. november 2016.
Oppdatert 25. november 2016.