Nå stilles det ikke lenger krav om en bestemt diagnose eller medisinsk behandling for å endre hvilket kjønn du står registrert som i folkeregisteret. 

Slik søker du om endring av juridisk kjønn

Personer som har fylt 16 år kan selv søke om å endre sitt juridiske kjønn. Barn og unge mellom 6 og 16 år må søke sammen med sine foreldre. Dersom bare én av foreldrene samtykker, kan Fylkesmannen i Oslo og Akershus likevel innvilge søknaden om endring av juridisk kjønn, dersom dette er til barnets beste.

Barn under 6 år kan kun få endret juridisk kjønn dersom de har en medfødt usikker somatisk kjønnsutvikling. Tilstanden må dokumenteres av helsepersonell.

Det er skattekontoret som fatter vedtak om endring av juridisk kjønnsstatus og tildeler nytt fødselsnummer i folkeregisteret. Hjemmelen for dette finnes i Folkeregisterforskriften § 2-2. Det tredje siste sifferet i fødselsnummeret opplyser om du er registrert som kvinne eller mann i folkeregisteret.

Mer praktisk informasjon vedrørende endring av juridisk kjønn finner du på Helsedirektoratets nettsider.

Ekspertgruppe: Brudd på menneskerettighetene

- Vi har kommet langt når det gjelder rettighetene til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Norge. Men dagens ordning for å endre juridisk kjønn er uakseptabel, og har vært uforandret i nærmere 60 år. Nå fremmer vi forslag om en ny ordning som er i tråd med menneskerettighetene, fortalte Høie da lovforslaget ble lagt frem i mai 2016.

I april 2015 mottok helse- og omsorgsministeren rapporten Rett til rett kjønn – helse til alle kjønn. Rapporten ble utarbeidet av en ekspertgruppe oppnevnt av Helsedirektoratet, som hadde i oppdrag å gjennomgå vilkårene for Norges praksis vedrørende juridisk kjønnsstatus, samt vurdere behovene for og foreslå endringer i dagens pasient- og behandlingstilbud til personer som opplever kjønnsdysfori.

Ekspertgruppa fastslo at vilkårene for endring av juridisk kjønnsstatus stod i strid med sentrale menneskerettigheter, og at det ikke burde stilles krav om kastrasjon eller andre former for sterilisering ved endring av juridisk kjønn. De anbefalte en enklere fremgangsmåte for endring av juridisk kjønnsstatus basert på den enkeltes opplevelse av egen kjønnsidentitet, og at en egenerklæring til folkeregistermyndigheten burde være tilstrekkelig. Ekspertgruppas anbefalinger ble tatt inn i lovforslaget, som fikk flertall i Stortinget 30. mai 2016.

Lov om endring av juridisk kjønn trådde i kraft 1. juli 2016.

Publisert 12. juli 2016.
Oppdatert 12. juli 2016.