Regjeringens nye handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk skal bidra til å skape trygge nærmiljø og offentlige rom, likeverdige offentlige tjenester og ivareta særlig utsatte grupper. 

- Med denne planen ønsker vi å legge til rette for et mer åpent, trygt og inkluderende samfunn, og det gjør vi gjennom over 40 tiltak på ulike områder. Vi skal også øke kunnskapen og forskningen for å styrke arbeidet med lhbti-feltet, sier likestillingsminister Solveig Horne. 

Last ned handlingsplanen Trygghet, mangfold, åpenhet - regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Retter innsats mot barn og unge

Barn og unge lhbti-personer risikerer å møte utfordringer i møte med ulike offentlige tjenester. I handlingsplanen er det derfor rettet tiltak mot ansatte i skolen for å øke læreres kompetanse på lhbti.

- På ung.no finner du i dag informasjon om ulike tema unge er opptatt av. Vi vil nå styrke kunnskapen om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk på ung.no slik at både unge lhbti-personer og andre lett kan få svar på spørsmål de har omkring dette. Ung.no er en viktig kilde til kunnskap for mange unge, sier Horne.

Styrker politiets arbeid mot hatkriminalitet og hatefulle ytringer

Med handlingsplanen vil regjeringen blant annet trappe opp politiets innsats mot hatkriminalitet. Etterforskning av hatkriminalitet skal prioriteres over hele landet, og det skal være lik behandling av saker relatert til hatkriminalitet i alle politidistrikt.

- Hatprat, trakassering og hatkriminalitet et stort problem. Mange opplever trakassering på nettet, i skolegården, og i sin egen familie. Ingen skal utsettes for hets for den de er, og derfor styrker vi politiets arbeid mot hatkriminalitet, sier likestillingsministeren.

Interkjønn med i handlingsplanen

Det er første gang en handlingsplan i Norge inneholder tiltak rettet mot interkjønnpersoner. I europeisk sammenheng har det de siste årene vært et økende fokus på interkjønnpersoners situasjon. I en rapport fra Europarådet fra 2015 kommer det blant annet fram at mange land i Europa ikke ivaretar interkjønnpersoners rett til selvbestemmelse når det kommer til medisinsk behandling og vern av disse personenes fysiske integritet.

Interkjønngruppen har vært omtrent usynlig for offentligheten, uten kjente talspersoner eller interesseorganisasjoner. Derfor er det viktig å få fram et bedre kunnskapsgrunnlag om interkjønn, og da særlig livssituasjon, behov og utfordringer, inkludert behovet for helse- og omsorgstjenester. 

Bakgrunn

Det var i juni 2015 at Barne- og likestillingsminister Solveig Horne annonserte at regjeringen ville sette i gang arbeidet med en ny handlingsplan for lhbti-personer. Arbeidet med planen innebar blant annet et innspillmøte, avholdt i november 2015. Her var syv departementer og de viktigste organisasjonene på lhbt-feltet var samlet for å gi innspill til hva planen burde inneholde.  

Den nye handlingsplanen ble lansert tirsdag 21. juni 2016 og  gjelder for perioden 2017-2020.

Bufdirs rolle

Bufdir har et koordineringsansvar for gjennomføringen av tiltakene i planen, i samarbeid med andre direktorater og organisasjonene som jobber med seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Lhbti-handlingsplanen berører flere av våre virkeområder. Vi har ansvar for tiltak om barnevern, enslige mindreårige asylsøkere, familievern og rekruttering av flere lhbti-fosterforeldre.

Bufdir er et fagdirektorat for likestilling og ikke-diskriminering, herunder lhbti-feltet. Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk er gjennomgående for flere tiltak beskrevet i planen. LHBT-senteret i Bufdir skal blant annet støtte virksomheter og norske kommuner i å følge opp pliktene i loven