Gardermoen: Den 12. november er alle de viktigste organisasjonene på lhbt-feltet invitert til innspillsmøte for ny handlingsplan for å bedre levekår og hindre diskriminering for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Vertskap er Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) med statsråd Solveig Horne i spissen, og politisk ledelse fra åtte departementer deltar.

I juni kunngjorde Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne at departementet var i gang med å utrede en ny handlingsplan på lhbt-feltet. Handlingsplanen skal bidra til å sikre lhbt-personers rettigheter og å bekjempe diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Hovedområdene regjeringen ønsker å prioritere er trygge nærmiljøer og offentlige rom, likeverdige offentlige tjenester og bedre livskvalitet for særlig utsatte grupper, i tillegg til en videreføring av Norges viktige internasjonale innsats på lhbt-feltet og det gode samarbeidet mellom myndighetene og lhbt-organisasjonene.

Den nye handlingsplanen på lhbt-feltet skal gjelde i perioden 2016 – 2019, og virke på tvers av alle sektorer. LHBT-senteret i Bufdir arrangerer innspillsmøtet på vegne av BLD.

Stor interesse fra politikerne

Fra politisk hold deltok statssekretærer fra Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kulturdepartementet, samt Statsråd Solveig Horne og statssekretær Kai-Morten Terning fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Statsråden inviterte representanter fra lhbt-organisasjonene og andre relevante organisasjoner, samt nøkkelpersoner som arbeider innenfor eller har særlig kunnskap om feltet.

En handlingsplan for likestilling og mot diskriminering

For tiden har Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ute en høring med forslag om felles likestillings- og diskrimineringslov. Den 1. januar 2014 trådte ny diskrimineringslov i kraft som forbyr diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, og gir diskrimineringsvern innenfor alle samfunnsområder, utenom private forhold.

Den nye handlingsplanen skal virkeliggjøre intensjonene i den nye loven.

Publisert 12. november 2015.
Oppdatert 12. november 2015.