Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har delt ut 10,967 millioner kroner til drift av fire frivillige organisasjoner og til 13 prosjekter som bidrar til å bedre levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofil, bifile og transpersoner. 

Årets tildelinger har prioritert prosjekter med fokus på aktiviteter som kan bedre forholdene for lhbt-personer med innvandrerbakgrunn, og/eller prosjekter som er relatert til arbeidsliv, kultur og idrett, samt aktiviteter til støtte for personer med ulike typer kjønnsidentitetstematikk.

Økt deltagelse og trygghet

Tilskuddene skal legge til rette for økt deltakelse og trygghet på ulike arenaer i og om målgruppen, kunnskap, holdningsendringer og åpenhet i samfunnet, motarbeiding av diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet. Videre skal lhbt-organisasjoner lettere kunne drive interessepolitisk arbeid og yte god service til egne medlemmer.

Organisasjonene som får driftstilskudd i 2016 er Forbundet for transpersoner i Norge, LLH – landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, Skeiv Ungdom og Skeiv Verden.

Viktig innsats fra organisasjonene

Direktør i Bufdir Mari Trommald er opptatt av innsatsen organisasjonene gjør og samspillet direktoratet har med disse aktørene.

- Interesseorganisasjonene spiller en avgjørende rolle i utviklingen av det samlede tilbudet til lhbt-gruppen og i å påvirke holdningsendringer i samfunnet generelt. Vi har de senere år sett at levekårene for lhbt-gruppen bedrer seg, og årsaken til dette skyldes i stor grad arbeidet lhbt-organisasjonene legger ned, sier Trommald.

Prioriterte innsatsområder

Tiltak rettet mot minoritetsbefolkningen og personer med forskjellig kjønnsidentitetstematikk er prioriterte innsatsområder i 2016. Organisasjonene Skeiv Verden og Selvhjelp for innvandrere og flyktninger har et særskilt fokus på minoritetspersoner innenfor målgruppen. Disse sliter særlig med forventninger i sine familier og sosiale grupper til hvem man skal forelske seg i og hvordan man skal forholde seg til sin medfødte kjønnsidentitet.

Transpersoner kommer generelt dårlig ut på levekårsstatistikkene, og det er i 2016 gitt tilskudd til fire prosjekter med spesifikt fokus på kjønnstematikk, i tillegg til at dette vil være ett av flere temaer i de fleste av de andre prosjektene som er gitt tilskudd.

Pride-arrangementer fra sør til nord

Bufdir har gitt tilskudd til Pride-arrangementer i Kristiansand, Oslo, Bergen og Tromsø i 2016. Arrangementene vokser i størrelse og deltakelse hvert år, og inneholder alt fra Pride-parker med stands og utstillinger til debatter, workshoper, scenekunst og parader.

- Pride-arrangementene bidrar til å synliggjøre lhbt-gruppen, og er med på å skape varige holdningsendringer hos befolkningen. Det har vært en markant endring i oppslutning om Pride-arrangementene, noe som blant annet vises gjennom hvor mange som deltar i og omkranser de årlige paradene. Levekårsundersøkelser viser riktignok at vi fortsatt har et stykke å gå før lhbt-gruppen er helt akseptert i samfunnet, men vi tror at åpenhet og synliggjøring av skeiv kultur i stor grad bidrar til dette, sier Trommald.

Tiltak rettet mot skolene

Skeiv Ungdom får årlig tilskudd til sitt skoleprosjekt Restart. Dette er et tiltak hvor personer fra organisasjonen reiser ut til skolene og holder foredrag og møter skoleklasser. Formålet er å skape en aksept for og åpenhet rundt det å være «annerledes», motarbeide mobbing og bidra til at det er lettere å snakke om temaet. Organisasjonen får svært gode tilbakemeldinger fra både elever og lærere for sitt opplegg, og opplever at mange personer tar kontakt med organisasjonen i etterkant for å få mer råd om egen seksualitet og kjønnsidentitet.

- I en skolehverdag hvor mange opplever mobbing og erting som et stort problem, er Restart et tiltak for å kunne skape aksept for å være annerledes, uansett om man tilhører lhbt-gruppen eller ikke. Ungdomsårene er svært viktige for utvikling av egen identitet, og det er nødvendig å skape arenaer hvor man kan ta opp temaer som ellers kan bli tabubelagte, avslutter Trommald, direktør i Bufdir, som også har ansvar for LHBT-senteret, det nasjonale kunnskapssenteret for seksuell orientering og kjønnsidentitet.

Driftstilskudd

Søkernavn

Beløp

Blikk as

2 475 000,-

Forbundet for transpersoner i Norge

475 000,-

LLH - landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

4 175 000,-

Skeiv Ungdom

725 000,-

Skeiv Verden

825 000,-

Tilskudd til regelmessige aktiviteter

Søkernavn

Tittel på tiltak/prosjekt

Beløp

Foreningen for transpersoner i Norge

Lavterskeltilbud

200 000,-

Harry Benjamin Ressurssenter

Sommerleir

200 000,-

LLH

Kjønnsmangfold

475 000,-

LLH Bergen og Hordaland

Regnbuedagene i Bergen 2016

85 000,-

LLH Oslo og Akershus

Pride House

100 000,-

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Likeverd

267 000,-

Skeiv Ungdom

Restart - en inkluderende og antidiskriminerende skole

325 000,-

Tilskudd til tidsbegrensede aktiviteter

Søkernavn

Tittel på tiltak/prosjekt

Beløp

LLH Sør

Skeive Sørlandsdager

45 000,-

LLH Troms

Tromsø Arctic Pride 2016

25 000,-

Skeiv Ungdom

Kjønnsmangfoldleir

45 000,-

Skeiv Verden

Europeisk konferanse om islamofobi og queerfobi

100 000,-

Skeive Filmer

26. Oslo/Fusion Internasjonale Filmfestival

340 000,-

Publisert 16. februar 2016.
Oppdatert 16. februar 2016.