Omsorgssvikt er en vedvarende manglende evne eller vilje hos omsorgspersonene til å møte barnets grunnleggende fysiske, emosjonelle, psykiske og/eller medisinske behov.

Omsorgssvikt kan være både utilsiktet og tilsiktet fra omsorgsgiverens side, og er sjeldent et enkelt tegn eller symptom, men et sammensatt bilde av ulike faktorer. Den manglende omsorgen kan påvirke barnets helse og utvikling i alvorlig grad.

Mange familier med barn med nedsatt funksjonsnedsettelse lever med omfattende omsorgsoppgaver over lengre tid. For at ikke selve livssituasjonen funksjonsnedsettelsen setter familien i, skal føre til situasjoner hvor barnets behov ikke blir møtt, er det viktig at familien får riktig hjelp og støtte.

Tegn og eksempler på omsorgssvikt av barn
Dette gjør du hvis du er bekymret for et barn eller en ungdom