< Veiledere, retningslinjer, faglige anbefalinger, rundskriv og forløp

Vold og overgrep mot barn og unge med funksjonsnedsettelser

Om retningslinjene

Om retningslinjene

Disse retningslinjene skal hjelpe deg som jobber med barn og unge med funksjonsnedsettelse å avdekke og håndtere omsorgssvikt, vold og overgrep.

De er til for at du skal få hjelp til å handle ut fra din bekymring, og melde fra om bekymringen din.

Retningslinjene er ikke laget for at du skal få bekreftet din mistanke eller «diagnostisere» barnet. Det er barnevernet eller politiets oppgave. 

Barn med funksjonsnedsettelser kan være mer risikoutsatt for vold og overgrep
Bekymring

Er du bekymret for et barn eller en ungdom?

Er du bekymret for et barn eller en ungdom?

Det kan være flere grunner til at du er bekymret for et barn, og en slik bekymring vokser gjerne over tid.

En bekymring eller undring for et barn fremstår ofte som en «dårlig magefølelse». Du kan for eksempel bli bekymret hvis:

  • barnet gjør eller sier noe du reagerer på.
  • du er vitne til situasjoner hvor noen har en atferd eller språkbruk mot et barn som ikke kjennes riktig.

Når vi er bekymret for at et barn eller en ungdom blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt, vold eller overgrep er det barnevernets eller politiets oppgave å undersøke saken.

Trekk hos barn og unge som kan gi grunn til bekymring
Hvis barnet forteller om vold eller overgrep

 

Tegn på vold og overgrep

Fysisk vold

Fysisk vold
Tegn på fysisk vold
Slik går du frem når du mistenker at et barn er utsatt for fysisk vold
Ta vare på barnet

Psykisk vold

Psykisk vold
Eksempler på hva psykisk vold mot barn kan være
Du skal handle hvis du er bekymret for et barn og observerer flere eller gjentatte situasjoner som disse:
Hvis barnet forteller om vold eller overgrep
Mulige reaksjoner hos barnet eller ungdommen
Dette gjør du når du er bekymret for at et barn eller en ungdom er utsatt for psykisk vold

Seksuell vold / seksuelle overgrep

Seksuell vold / seksuelle overgrep

Seksuelle overgrep er enhver seksuell handling utført mot barn under 16 år.

Dette kan være seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd, seksuell handling med barn eller seksuell omgang med barn. Slike overgrep kan straffes etter straffeloven.

At barnet samtykker eller ikke motsetter seg overgrepet fritar ikke den voksne, og det er like fullt et overgrep.

Eksempler på hva seksuell vold eller seksuelle overgrep mot barn kan være
Aldersrelaterte symptomer
Når skal jeg handle?
Dette gjør du når du er bekymret for at et barn eller en ungdom er utsatt for seksuell vold eller seksuelle overgrep
Ta vare på barnet

Omsorgssvikt

Omsorgssvikt

Omsorgssvikt er en vedvarende manglende evne eller vilje hos omsorgspersonene til å møte barnets grunnleggende fysiske, emosjonelle, psykiske og/eller medisinske behov.

Omsorgssvikt kan være både utilsiktet og tilsiktet fra omsorgsgiverens side, og er sjeldent et enkelt tegn eller symptom, men et sammensatt bilde av ulike faktorer. Den manglende omsorgen kan påvirke barnets helse og utvikling i alvorlig grad.

Mange familier med barn med nedsatt funksjonsnedsettelse lever med omfattende omsorgsoppgaver over lengre tid. For at ikke selve livssituasjonen funksjonsnedsettelsen setter familien i, skal føre til situasjoner hvor barnets behov ikke blir møtt, er det viktig at familien får riktig hjelp og støtte.

Tegn og eksempler på omsorgssvikt av barn
Dette gjør du hvis du er bekymret for et barn eller en ungdom
Verktøy og ressurser

Dette gjør du i en akutt situasjon

Dette gjør du i en akutt situasjon
Når er en situasjon akutt?
Eksempler på akutte situasjoner
Hvordan kan jeg gripe inn?

Samtaler med barn som kan ha blitt utsatt for vold eller ovegrep

Samtaler med barn som kan ha blitt utsatt for vold eller ovegrep
Enkle råd for samtaler med barn
Hva kan jeg spørre om?

Slik dokumenterer du det som har skjedd

Slik dokumenterer du det som har skjedd
Viktig når du dokumenterer:
Hva skal jeg dokumentere?

Slik forholder du deg til den mistenkte

Slik forholder du deg til den mistenkte

Ved mistanke om vold eller seksuelt overgrep skal du ikke konfrontere personen du mistenker. Dette er for at personen ikke skal kunne ødelegge bevis eller påvirke vitner.  Kontakt med mistenkte er i hovedsak politiets og barnevernets ansvar.

Hvis den mistenkte er en ansatt
Hvis den mistenkte ikke er en ansatt

Barn som er mer risikoutsatt for overgrep

Barn som er mer risikoutsatt for overgrep
Barn med nedsatt funksjonsevne
Barn med minoritetsbakgrunn
Barn med en annen seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsutrykk enn flertallet (lhbti)