Rolla som koordinator for eit ungdomsråd er mangfaldig. Her er ei oversikt over dei vanlegeaste rollane.

Kva inneber rolla?
Du bør ha eit mandat
Bindeledd som fangar opp saker
Mellom politisk råd og administrasjonen
Vaksenperson blant ungdom
Rolla til koordinatoren under rådsmøta
Sikre medverknad