Kan vurderes - Barn i kommunen
Kan vurderes - Barn i lavinntektsfamilier
Kan vurderes - Enslige forsørgere
Kan vurderes - Barn i husholdninger uten yrkestilknyttede personer
Kan vurderes - Utdanningsnivå