Fra 1.1.2021 er det lovbestemt at kommunestyret minst én gang i året skal få en redegjørelse om tilstanden i barnevernstjenesten (bvl § 2-1 nytt åttende ledd).
 
I Prop 73 L om endringer i barnevernloven ble det fremmet et forslag om å lovfeste et slikt krav om årlig tilstandsrapportering om barnevernet til kommunestyret.

Forslaget var på høring i 2019, og innspillene var i all hovedsak positive. Våren 2020 ble Prop 84 L (2019-2020) lagt frem for Stortinget. Her ble forslaget om tilstandsrapportering gjentatt og spesifisert. Forslaget ble vedtatt med virkning fra 1. januar 2021. Les mer om dette her.