Forskrift om internkontroll etter barnevernloven

Alle kommuner skal allerede ha systemer som sørger for oversikt og kontroll med tjenesten, dette kommer av internkontrollforskriften (Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester fra 14.des.2005).

Formålet med internkontroll er å sikre at lovens krav overholdes. Internkontroll handler om kontroll og intern styring av virksomheten. Det er også et verktøy for ledere for styring og utvikling av den daglige driften. Internkontroll skal bidra til å forebygge svikt og uheldige hendelser og bidra til at kommunen lærer av de feil som skjer slik at de ikke gjentas. 

Årlig tilstandsrapportering som del av internkontrollen

Selv om ikke kravet til internkontroll er det samme som kravet om å utarbeide en årlig tilstandsrapportering, så kan en mulighet være å se disse to kravene i sammenheng. For å ha kontroll og intern styring av tjenesten, som internkontrollbegrepet innebærer, er man nødt til å ha oversikt over hvordan tilstanden i tjenesten er. Videre må dette legge grunnlag for eventuelle tiltak som settes i verk for å sikre at lovens krav overholdes og bidrar til et bedre tjenestetilbud.