Sentrene har ingen journalplikt

Registrering og oppbevaring av slik informasjon reguleres av personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Håndtering av personopplysninger må foregå i samsvar med krav i lov og forskrift, enten det gjøres gjennom manuell journalføring eller ved elektroniske systemer. 

Hensiktsmessig registrere taushetsbelagte opplysninger

I sentrenes arbeid med å gi den enkelte bruker god og helhetlig oppfølging, kan det være hensiktsmessig å registrere taushetsbelagte opplysninger. 

Krav til samtykke

Registering av personopplysninger forutsetter samtykke fra bruker. Samtykket bør være skriftlig, det bør klart framgå hva som er formålet og hvilke opplysninger det gjelder.   

Elektroniske systemer

Noen sentre benytter seg av elektroniske systemer for journalnotatføring som Jobbpulz eller Socio.