Mange elever som får hjelp av barnevernet bytter ofte skole. Skole og barnevern må samarbeide slik at eleven får et godt og tilpasset opplæringstilbud så raskt som mulig. Her får du informasjon om barneverntjenestens ansvar og oppgaver.

Dette avsnittet omhandler først og fremst barn som bor i eller flytter til fosterhjem eller institusjon. Dersom barnet har hjelpetiltak i hjemmet, skal barneverntjenesten tilby bistand når barnet flytter. Teksten kan være nyttig også i disse tilfellene.

Stegene under er ikke nødvendigvis satt opp i riktig rekkefølge for alle situasjoner. Mange av stegene vil også kunne foregå parallelt.

Rutiner for samarbeid og informasjon

Det er viktig at skolen og barnevernet samarbeider slik at barnet får et godt og tilpasset opplæringstilbud så raskt som mulig og at det ikke blir brudd i skolegangen når barnet bytter skole. Forutsetningen for et godt samarbeid er gjensidig utveksling av informasjon.

Barneverntjenesten skal ha rutiner for hvordan de går fram og samarbeider med skolen og institusjonen, fosterhjem

met eller foreldrene når barnet bytter skole.

Ta initiativ til å dele informasjon

En viktig oppgave for barneverntjenesten er å følge opp skolegangen til barn som får hjelp av barnevernet. For at den nye skolen skal kunne planlegge og tilrettelegge opplæringen, er det avgjørende at barnevernet tar initiativ til å dele relevant informasjon om barnet. Barnevernloven åpner opp for dette (barnevernloven § 6-7).

Steg 1: Ta hensyn til skoletilbudet og viktige skoleaktiviteter
Steg 2: Sende flyttemelding
Steg 3: Innhente informasjon
Steg 4: Gjennomføre overføringsmøte
Steg 5: Snakke med barnet om flyttingen
Steg 6: Evaluere skolebyttet
Steg 7: Følge opp videre
Sist faglig oppdatert 25. juni 2019