Slik går du fram steg for steg for å utforme og sende inn en bekymringsmelding til barnevernet. Du får også råd til hvordan foreldre og foresatte bør informeres.

Skolen bør ha rutiner for at en bekymringsmelding sendes gjennom skoleledelsen. Rutinen bør også beskrive hvordan skolen kan snakke om bekymringen med foreldre/foresatte og eventuelt eleven. En slik rutine fratar likevel ikke den enkelte ansattes selvstendige ansvar for å gi opplysninger til barnevernet dersom skoleledelsen verken vil eller gjør det (opplæringsloven § 15-3).

Før du begynner å skrive meldingen, bør du ha kjennskap til hva du som ansatt ved skolen bør gjøre i forkant dersom du har en bekymring eller uro for en elev.

Steg 1: Slik skriver du bekymringsmeldingen
Steg 2: Hvordan informere foreldrene
Steg 3: Hvordan snakke med eleven
Steg 4: Hvordan sende inn bekymringsmeldingen
Steg 5: Når meldingen er sendt inn
Steg 6: Når saken er ferdig undersøkt
Steg 7: Videre oppfølging av elever i barnevernet

 

 

Sist faglig oppdatert 25. juni 2019