I kjølevannet av en overgrepssak bør dere vurdere håndteringen av prosedyrene gjennom en intern granskning og evaluering av det som har skjedd i saken.

Ansvarlig for intern granskning

I møte med de involverte partene avgjøres det hvem som skal stå ansvarlig for den interne granskningen i organisasjonen. Personens habilitet må vurderes, og vedkommende må samarbeide tett med/bli veiledet av politiet. Vedkommende må ikke være linjeleder til, eller jobbe på samme sted/avdeling/enhet som, den påståtte overgriperen. Sikkerheten til den/de som utfører den interne granskningen må vurderes fortløpende. Dersom det er snakk om straffeforfølgelse skal politiet alltid ha den ledende rollen.

Tidsfrister for intern granskning

Granskningen bør være avsluttet innen 20 dager fra strategimøtet, men må ikke på noe tidspunkt komme i konflikt med etterforskning av selve overgrepet.

Rapport fra intern granskning

Rapporten bør begrense opplysninger om offeret, overgriper og andre til et minimum. Den bør kun deles med personer eller organisasjoner som må ha informasjon for å beskytte offeret. Rapporten danner grunnlag for revurdering av plan for beskyttelse og tiltak overfor personen som begått overgrepet, dersom overgrepet er dokumentert.