Som følge av at Norge har tiltrådt Haagkonvensjonen 1996, er barnevernloven § 1-2 endret. Hvilke bestemmelser i loven som kommer til anvendelse vil variere ut fra hvor barnet befinner seg, og i hvilket land barnet har vanlig bosted.

Særlig om barn med vanlig bosted i Norge som oppholder seg i utlandet
Kan barnevernstjenesten fremme sak om omsorgsovertakelse eller plassering i institusjon når barnet befinner seg i utlandet?
Kan barnevernstjenesten fatte akuttvedtak når barnet ikke er i Norge?
Kan barnevernstjenesten tilby hjelpetiltak når barnet ikke er i Norge?
Hva kan barnevernstjenesten ikke gjøre?