Den som er kjent med at et barn har returnert bør i tillegg til å kontakte barnevernstjenesten, bidra til at barnet kommer til fastlegen, hvor både fysisk og psykisk helse undersøkes, og behov for annen oppfølging kan avdekkes. Fastlegen kan koble på annet helsepersonell.

Oppfølging fra annet helsepersonell kan være

BUP har kompetanse på traumebehandling. Oppfølging av barn som har opplevd traumatiske hendelser bør skje i samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. Andre offentlige instanser, som barnevernstjenesten, skole og barnehage, bør også trekkes inn.

Den videre oppfølgingen av barnet bør skje i samarbeid med andre offentlige instanser slik som barneverntjenesten, skole og barnehage.