Rådet skal bidra til ein brei, open og tilgjengeleg medverknad i saker som gjeld personar med funksjonsnedsetting. 

Med brei medverknad meinest blant anna at

Med open og tilgjengeleg medverknad meinest at