Dersom barnevernet er usikre på om et barn er utsatt for vold eller seksuelle overgrep, eller hvordan de bør gå frem for å avklare bekymringen, kan de diskutere saken med politiet. 

Hensikten med drøftingen er å belyse saken gjennom generelle politifaglige råd som kan gi retning for barneverntjenestens videre undersøkelse og ivaretakelse av barnet. Det vil også kunne bidra til en bedre samordning av de barnevernrettslige og strafferettslige hensynene som kan dukke opp. 

Det skal være en lav terskel for barneverntjenesten å drøfte saker med bekymring om vold og seksuelle overgrep mot barn med politiet.

Hva kan politiet bidra med?
Lag en lokal samhandlingsavtale