Både politiet og barnevernet har en lovpålagt plikt til å avverge vold og seksuelle overgrep mot barn, og bør samhandle for å best mulig ivareta barnet.

Både offentlige ansatte og private har en plikt til å avverge alvorlige straffbare handlinger​. (Straffeloven § 196) Denne avvergingsplikten kan ivaretas ved å melde fra til enten politiet eller barnevernstjenesten. Begge etater har selvstendig myndighet til å iverksette tiltak for å avverge handlingen.

Har barnevernet plikt til å varsle politiet?
Har politiet plikt til å varsle barnevernet?
Politiets virkemidler for å avverge
Barnevernets virkemidler for å avverge
Avvergeplikten går foran taushetsplikten