Barnevernets ansatte bør  ha kompetanse som gjør dem i stand til å vurdere når de skal involvere andre faggrupper. Terskelen for å involvere andre faggrupper bør være lav. Helsemessige vurderinger skal gjøres av helsepersonell, og deres vurderinger knyttet til helse og medisinske diagnoser er av avgjørende betydning.

Når du møter barn og unge med avvikende utvikling bør alle mulige årsaker til barnets avvikende væremåte vurderes og eventuelt utredes. Er disse atferdstrekkene er knyttet til funksjonsvansker hos barnet, og/eller er de reaksjoner på omsorgssvikt/overgrep?

Når du skal vurdere barnets omsorgssituasjon og behov for tiltak, må du blant annet kartlegge barnets fungering og behov. Tegn til avvikende utvikling hos barnet kan være ett (av flere) kriterier for at barnevernet setter inn tiltak.

Tegn til funksjonssvikt hos sped- og småbarn
Utredning: barnevernets samarbeid med relevante instanser
Innhente informasjon
Dersom andre instanser ikke er koblet inn
Dersom barnet allerede er utredet
Ikke alle er tilstrekkelig utredet
Sist faglig oppdatert 26. februar 2020