Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Omsorgssentre: Veileder til kartlegging og oppfølging på omsorgssentrene for enslige mindreårige asylsøkere

Kartlegging av barna på omsorgssenteret er en lovpålagt oppgave, jf. barnevernloven (bvl.)  § 5A-4:

Omsorgssenteret skal i samarbeid med barnet utrede barnets situasjon og behov og utarbeide et forslag til oppfølging av barnet mens det oppholder seg på omsorgssenteret. Forslaget skal oversendes Barne- ungdoms og familieetaten  innen tre uker etter barnets ankomst til senteret. Barne- ungdoms og familieetaten skal innen seks uker etter barnets ankomst til senteret treffe vedtak om oppfølging av barnet mens det oppholder seg på senteret. Oppfølgingsvedtaket skal ligge til grunn for den videre oppfølgingen av barnet på omsorgssenteret og for etterfølgende bosetting.

Kartleggings- og oppfølgingsplan (KOPP) er verktøyet omsorgssentrene skal bruke for å kartlegge enslige mindreåriges behov slik at barnet får god og individuell tilpasset oppfølging, og for å sikre en god bosetting av barnet. KOPP skal fylles ut på bakgrunn av samtaler og observasjoner av barnet, vurderinger av barnets behov og forslag til oppfølging gjennom hele oppholdstiden. KOPP er inndelt i definerte fokusområder sentrale for barnets utvikling. Kartleggingen tar for seg barnets fortid, nåtid og fremtid.

KOPP skal være et hjelpemiddel for omsorgssenteret til å bli bedre kjent med barnet. Gode relasjoner og trygghet for barnet er nødvendig for å få til god kartlegging.

Differensiering mellom KOPP til oppfølgingsvedtak og KOPP til bosetting
Hvordan du bruker denne veilederen
Huskeliste når du lager Kartleggings- og oppfølgingsplan (KOPP)
Ferdigstille og sende

 

Sist faglig oppdatert 12. januar 2021

Kartleggingen av barnet er en mulighet til å bli bedre kjent med barnet. Innledningen til samtalen er viktig for at samtalene om områdene i KOPP blir best mulig for barnet. Planlegg innledningen i forkant av samtalen. I denne delen er det satt opp punkter til hva en innledning kan inneholde, og et eksempel på hvordan en innledning kan formuleres. Det er viktig at innledningen ikke bare leses opp, men at du også forbereder deg godt til samtalen slik at den blir tilpasset det enkelte barn.

Hva innledningen kan inneholde
Tips
Eksempler på innledning og avslutning til kartleggingssamtale
Sist faglig oppdatert 12. januar 2021

Dette er opplysninger som kan hentes inn fra registreringen hos politiets utlendingsenhet, skole, lege og andre helsetjenester etc. Spør barnet om informasjonen er riktig dersom nødvendig.

Sist faglig oppdatert 12. januar 2021

Del B er bygd opp rundt barnets fortid, nåtid og fremtid og rundt sentrale områder for barnets utvikling. Hvert område er inndelt i barnets beskrivelser av fortid, barnets ønsker/behov nå (barnets stemme), omsorgssenterets observasjoner, vurderinger og forslag til oppfølging. På områdene skole/utdanning og psykisk helse er det i tillegg lagt opp til at vurderinger fra psykolog og skole kan skrives rett inn.

Kartleggingen skal vise at det er en sammenheng mellom det barnet sier rundt egne behov, det omsorgssenteret observerer og vurderer rundt barnets behov, og hvordan omsorgssenteret jobber for å følge opp det som kommer frem (forslag til oppfølging).

Der det ikke enda foreligger nok informasjon kan det fremkomme et forslag til oppfølging om hvordan dette skal jobbes videre med.

Få med datoer nye innlegg slik at det blir mulig å følge barnets utvikling og oppfølging over tid. Det er ikke nødvendig å ta med enkelthendelser av liten betydning. Er det gjentakende hendelser som er med på å gi et helhetsbilde av barnet er det viktig at det kommer frem. Der det skjer endringer hos barnet eller omsorgssenteret endrer måten det jobbes på rundt et barn skal dette dokumenteres slik at barnets utvikling og hvordan omsorgssenteret har jobbet kommer frem.

Under følger en beskrivelse av hva som bør være fokus for hvert område i KOPP, samt forslag til observasjonspunkter og mulige spørsmål i samtale med barna rundt de forskjellige områdene. Utfra det barnet sier og omsorgssenterets observasjoner skal omsorgssenteret gjøre sine vurderinger og komme med forslag til oppfølging.

1. Identitet, kultur, religion og interesser
2. Familie og oppvekst
3. Skole/utdanning
4. Fysisk helse
5. Psykisk helse
6. Sosial fungering og sosialt nettverk
7. Praktiske ferdigheter

 

Sist faglig oppdatert 12. januar 2021

Husk at hele kartlegging og oppfølgingsplanen er relevant for bosetting. Dersom barnet skal bosettes brukes denne delen kun for å beskrive spesielle behov/hensyn som bør gjøres ved vurdering av bosettingskommune/tiltak. Barnet får også her en mulighet til å si noe om sine behov og ønsker ved bosetting. I dette punktet er det viktig å få fram faktorer som er særlig viktige for bosettingskommunen å vite om. Det må være en klar sammenheng mellom KOPP og det som skrives her.

Dersom barnet har fått avslag brukes denne delen til å beskrive hvordan det jobbes rundt mulig retur, og hvordan tiden på omsorgssenteret kan brukes til å styrke barnets muligheter ved en.

 

Forslag til relevant informasjon ved avslag
Forslag til relevant informasjon ved bosetting
Sist faglig oppdatert 12. januar 2021

Før kartlegging og oppfølgingsplanen sendes videre til aktuelle mottakere, skal den være gjennomgått og signert av barnet og representanten/verge. All dokumentasjon som skal sendes må forelegges barnet når det signerer.  Dersom en rapport skal ettersendes, f.eks. skolerapport, krever dette ny gjennomgang med barnet og nytt samtykke før det sendes.

Vær obs på at det krysses av for de relevante rutene i  samtykkeskjemaet, og kun de som er aktuelle.

Vær sikker på at barnet har forstått hva han/hun samtykker til når han/hun signerer.

Forslag til hvordan du kan forklare samtykke til barnet

Vi passer på deg nå, og vi må gi informasjon videre til de som bestemmer over oss, slik at de kan følge med og passe på at du får det samme tilbudet som alle de andre barna på omsorgssentrene.

Loven i Norge krever at du vet hva vi skriver om deg og at vi sender det videre til de som trenger det. Vi skal ikke sende dokumentet til flere enn de som trenger å lese det.

For at de skal vite at du har fått lese dokumentet, må du skrive ditt navn her. Din representant/verge må også signere før vi sender det inn.

Da samtykker du til at vi sender dette dokumentet til:

Regionskontoret (De følger opp og passer på at du får det samme tilbudet som alle de andre barna på omsorgssentrene).

Bosettingskonsulentene, slik at de kan finne en god kommune til deg

Og til slutt, da du har fått en kommune, sender vi dokumentet til den nye kommunen din, slik at de kan bli bedre kjent med deg før du flytter dit. Da vet de hva du liker/ikke liker, hobbyer, interesser, helseopplysninger og skole.

Sist faglig oppdatert 12. januar 2021