Asylprosessen for enslige mindreårige asylsøkere skiller seg fra asylprosessen for barn som kommer i følge med sine foreldre. Enslige barn som søker asyl i Norge får oppnevnt en representant før asylsøknaden blir registrert av Politiets utlendingsenhet. Representanten skal fungere i foreldrenes sted og ivareta barnets rettigheter i Norge. Les mer om representantens rolle.

Representanten følger barnet gjennom hele asylprosessen. Enslige mindreårige asylsøkere får også oppnevnt advokat. Advokaten skal ivareta barnets interesser og rettssikkerhet i hele asylprosessen.

Asylsøknadene fra enslige mindreårige blir registrert ved hovedkontoret til Politiets utlendingsenhet i Oslo. Etter registreringen overføres enslige mindreårige mellom 15- 18 år normalt til et av Utlendingsdirektoratets (UDI) transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere, hvor de bor mens asylsøknaden behandles.

Det er barnefaglig enhet i Utlendingsdirektoratet som gjennomfører asylintervjuet og som behandler sakene som gjelder barn. Barn under 15 år bor i omsorgssentre drevet av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Dersom det er tvil om barnets alder blir det foretatt en aldersundersøkelse. Når asylsøknaden er behandlet av Utlendingsdirektoratet skal barnets advokat formidle dette til barnet.

Privat plassering
Innvilget opphold
Avslag