Bekymring for at barn og unge er utsatt for vold og overgrep krever handling. Denne veilederen er et hjelpemiddel for kommuner og virksomheter i arbeidet med å lage en plan for å forebygge og håndtere bekymring for at ansatte har utsatt barn for vold eller seksuelle overgrep.  Veilederen er en oppdatert versjon av tidligere veileder for krisehåndtering (2003). Den reviderte veilederen er utarbeidet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet med bistand fra Utdanningsdirektoratet.

Saker der ansatte er mistenkt for å ha utsatt barn for vold eller seksuelle overgrep på arbeidsplassen er alvorlige og kompliserte å håndtere. I slike saker må ansvarlig ledelse ivareta hensynet til flere parter, og følge opp barnet, foresatte, den ansatte og kolleger på arbeidsplassen. For å kunne håndtere slike saker på en god måte er det viktig med forebyggende arbeid og en plan for håndtering av akutte situasjoner.

Målgruppe for veilederen
Ansvars- og myndighetsforhold
Avgrensning
Begrepsavklaringer
Barn og unges rettigheter
Foreldresamarbeid