Personer med nedsatt hørsel er spesielt sårbare overfor dårlige lydforhold. Derfor er det viktig å skape gode lyttemiljø i både konferanselokaler, kontorbygg, eldrehjem, skoler og barnehager.

Dette er også sentralt med tanke på talevarsling og talealarmer på hoteller, flyplasser, sentralstasjoner og i forbindelse med informasjon om bord på kollektivtransport. Et godt system for talevarsling bidrar til at all informasjon som går ut til allmennheten er lett å oppfatte. Dette kommer alle i samfunnet til gode, ikke bare hørselshemmede. Varsling kan være kritiske beskjeder i forbindelse med brann eller evakuering, men også generell informasjon i det daglige.

Det er hovedsakelig høyttalersystemer og teleslyngeanlegg som benyttes for talevarsling og taleformidling. Se for øvrig kapittelet om krav til talevarsling og høyttaleranlegg slik det er beskrevet i byggteknisk forskrift (TEK10) og Norsk Standard.

Talevarsling over høyttalersystem
Talevarsling over teleslyngeanlegg
Tilstandsvarsling for teleslyngeanlegg
Sist faglig oppdatert 20. april 2021