Varsling handler om å informere befolkningen ved krisesituasjoner som har oppstått eller som kan oppstå, både i fredstid og i krig.

Varslingen kan ha ulik karakter, tilpasset den enkelte situasjon og hendelse. Informasjonen vil i de fleste situasjoner inneholde en anbefaling om hvordan befolkningen skal forholde seg til krisen som har oppstått, eller kan oppstå. Aktuelle eksempler er oppfordring om evakuering ved dambrudd og oppfordring om å holde seg innendørs og lukke vinduer ved en gassulykke. Varsling kan skje gjennom flere ulike kanaler, for eksempel tyfonalarm, radio, telefon og SMS.

Utredningen Nasjonalt risikobilde 201212 fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap deler det nasjonale risikobildet inn i tre hovedkategorier:

Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) 201011 retter oppmerksomheten mot kommunikasjonen mellom myndigheter og befolkning. Rapporten understreker at god kommunikasjon med befolkningen er en forutsetning for å lykkes i krisehåndtering.

Sivilforsvarets alarm
Varsling til Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)
Manglende varslingsløsninger for døve og hørselshemmede

 

Sist faglig oppdatert 20. april 2021