Lov om barneverntjenester § 4-25 første og annet ledd
Lov om Barneverntjenester § 4-24 første ledd og annet ledd

Samvær skal ikke fastsettes ved disse plasseringene.

Innhold i vedtaket

Bakgrunnsopplysninger

Beskrivelse av den aktuelle situasjonen

Gi en beskrivelse av den aktuelle situasjonen:

Gi en beskrivelse av:

Drøftelse av vilkår og begrunnelse for plassering

Vurder hvorvidt barnet har vist alvorlige atferdsvansker

 Gi en vurdering av: