Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Akuttplasseringer (hasteflytting) - digitalt verktøy

Det digitale verktøyet er utviklet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i samarbeid med brukerorganisasjoner og kommuner, til bruk i situasjoner hvor barneverntjenesten har besluttet å hasteflytte barn. Verktøyet består av to ulike deler, en for ivaretagelsen av barnet i den aktuelle situasjonen og en del for kontaktpersonen og kommunen knyttet til saksbehandlingen ved hasteflyttinger.

Begrepet "hasteflytting"

I det digitale verktøyet har vi gjennomgående brukt ordet hasteflytting om den flyttingen som skjer akutt. Dette er et bevisst valg etter råd fra brukerorganisasjoner og kommuner. Vi har valgt å bruke begrepet kontaktperson om saksbehandler/kurator.

Ivaretagelse av barnet

Den delen av verktøyet som omhandler ivaretagelsen av barnet i flyttesituasjonen er ment til å være et hjelpeverktøy for kontaktperson og barneverntjenesten gjennom flytteprosessen og frem til barnet er trygt plassert i ny omsorgsbase.

Saksbehandling

Delen som er relatert til saksbehandlingen er ment å være en støtte for kontaktpersonen og barneverntjenesten rundt saksbehandlingen gjennom og i etterkant av flyttingen. Vi har utarbeidet forslag til vedtaksmaler og forslag til hva vedtakene bør inneholde av informasjon og vurderinger.

Hva verktøyet ikke omhandler

Verktøyet omhandler ikke arbeidet som blir gjort frem til beslutningen om flytting av barnet fattes eller vurderingene knyttet til hasteflytting. Dette kommer til å bli berørt i en fremtidig veileder for akutt barnevern.

Forespørsel om akuttplass

Lovgrunnlag (Lov om barneverntjenester):

 • § 4-6, 1. ledd, uten omsorg
 • § 4-6, 2. ledd, fare for å bli skadelidende
 • § 4-25, 2. ledd jf. § 4-24, atferdsvansker

Når et barn eller en ungdom står uten omsorg eller er i fare for å bli skadet i sitt eget hjem, kan barneverntjenesten plassere barnet eller ungdommen i et beredskapshjem eller i en akuttinstitusjon.

Når en ungdom kommer i en alvorlig krisesituasjon på grunn av alvorlige atferdsvansker kan også ungdommen plasseres i en akuttinstitusjon.

Be om bistand fra Bufetat

Om ivaretagelse av barn i akutte kriser
Dokumentasjon
Selve vedtaket

Alle hasteflyttinger medfører en betydelig risiko for stressreaksjoner hos barnet. Det er viktig å minimere denne risikoen og ivareta barnet på en best mulig måte. Akutte situasjoner er ofte preget av kaos og ulike virkelighetsoppfatninger som vil påvirke alle involverte. 

Bruk av tolk ved behov
Bruk av tvang
Dokumenter forløpet og barnets synspunkter
Ha løpende kontakt med plasseringssted
Behov for bistand fra andre instanser?
Trygg barnet
Skjerm barnet
Involver barnet

Undersøk barnets nettverk

 • Undersøk om det kan være en mulig løsning at barnet kan bo i sitt eget nettverk i den akutte situasjonen. Dette kan være både nært nettverk og utvidet nettverk.
 • Vurder om barnet må beskyttes mot eget nettverk, og om det er behov for begrensninger i kontakten med nettverket. Dette må du eventuelt presisere i vedtak og i kontakt med plasseringsstedet.

Ivareta barnet

Gi barnet informasjon om:

 • Hvorfor han/hun blir flyttet fra hjemmet sitt.
 • Hvilke rettigheter han/hun har, knyttet til vedtaket.
 • Hvor han/hun skal og hvem som skal passe på barnet

Barnet skal få muligheten til å ta med seg eiendeler som er viktige for seg. Det kan være kosebamser, klær, tannbørste, PC eller skolesaker.

Undersøk om du må ta spesielle hensyn

Undersøk med barnet og nettverket om det er religiøse hensyn, kulturelle hensyn eller medisinske behov som må bli ivaretatt.

Hold kontakt med plasseringsstedet og gi barnet god informasjon

Ha direkte kontakt med det eventuelle plasseringsstedet. Da kan du forberede barnet på hva som venter.  Plasseringsstedet bør forberede seg på å ivareta barnet og barnets behov så tidlig som mulig. Du må gi barnet god informasjon og skape forutsigbarhet og trygghet for barnet.

 • Hvor er plasseringsstedet?
 • Hvilke voksne som skal ivareta barnet?
 • Hvor mange andre barn er der?
 • Annen informasjon som kan videreføres til barnet

Ivareta omsorgspersonene

 • Gi omsorgspersonene informasjon om bakgrunnen for at barnet blir flyttet.
 • Gi omsorgspersonene informasjon om hvilke rettigheter de har knyttet til vedtaket.
 • Vurder om omsorgspersonene til barnet har behov for oppfølging eller bistand fra barneverntjenesten eller andre instanser i etterkant av den akutte situasjonen.
 • Hjelp omsorgspersonene med å ta kontakt med andre instanser ved behov.
 • Gjennomfør en felles samtale mellom kontaktperson, barnet og voksenpersonen(e) der barnet skal være.
 • Du skal sikre at barnet og de som skal ivareta barnet får riktig og nok informasjon.
 • Hjelp barnet med å etablere kontakt med voksenpersonen(e) som skal ivareta ham/henne.
 • Snakk med barnet og plasseringsstedet om hvordan/ hvilken kontakt de bør ha med familie og nettverk, også gjennom ulike medier som telefon og Facebook.
 • Gi barnet informasjon om det neste møtet hun/ han skal ha med barneverntjenesten.
 • Vær sammen med barnet frem til barnet er komfortabel med at kontaktpersonen drar. Spør barnet om dette.
 • Følg opp barnet: hold kontakten med plasseringsstedet og barnet dagen etter.
 • Besøk barnet innen en uke etter flyttingen. Vurder tidspunkt og behov for besøk ut fra barnets behov og utvikling i saken.
 • Gi barnet oppdatert informasjon om sin egen sak, og gi ham/ henne mulighet til å komme med sine egne synspunkter.
 • Prøv å få med personene som var med på flyttingen med på å møte med barnet neste dag. Dette for å skape helhet, oversikt og forståelse hos barnet.
 • Informer og involver barnets nettverk.
Barnets kontakt med eget nettverk
Internevaluering

Innhold

 • Gi en kort beskrivelse av barnevernets tidligere kjennskap til barnet og familien.
 • Redegjør og beskriv den aktuelle situasjonen og gjør en vurdering av den aktuelle situasjonen opp mot vilkårene i lovteksten.
 • Ved alle vedtak skal du gjøre en vurdering av barnets beste i den aktuelle situasjonen.
 • Beskriv barnevernstjenestens vurdering av hvorfor situasjonen ikke kan avhjelpes med lempeligere tiltak.
 • Tydeliggjør det barnet selv sier om sin egen situasjon og foreldrenes beskrivelse av situasjonen.
 • Ta stilling til samvær

Barnevernstjenesten bør som hovedregel ta stilling til samvær allerede i akuttvedtaket. Hvis vedtaket er fattet av en barnevernsvakt uten tilgang til å regulere samvær, må barnevernstjenesten ta stilling til samvær neste virkedag.

Informasjon som ikke skal være tilgjengelig for alle parter
Hvem er part?
Innhold og vurderinger

Frister

Akuttvedtak etter §§ 4-6 annet ledd, 4-9 første ledd, 4-25 annet ledd og 4-29 fjerde ledd, skal umiddelbart etter iverksettingen sendes til godkjenning i fylkesnemnda.

Er det truffet vedtak etter § 4-6 annet ledd, skal begjæring om omsorgstiltak sendes fylkesnemnda snarest, og senest innen seks uker.

Hvis det gjelder tiltak etter § 4-24 må saken oversendes fylkesnemnda innen to uker.

Dersom saken ikke er sendt til fylkesnemnda innen fristene faller vedtaket bort.

Dersom et barn er uten omsorg fordi foreldrene er syke eller barnet er uten omsorg av andre grunner, skal du sette i verk de hjelpetiltakene som er umiddelbart nødvendige. Slike tiltak kan ikke opprettholdes mot foreldrenes vilje.

 • Tiltak etter § 4-6 første ledd kan ikke opprettholdes når den akutte situasjonen som har oppstått ikke lenger foreligger. Et tiltak etter § 4-6 første ledd kan derfor normalt ikke gis en varighet utover noen få dager. Det følger klart av lovens forarbeider at dersom det er behov for videre hjelpetiltak, og foreldrene og barnet ikke motsetter seg dette, skal det fattes nytt vedtak etter § 4-4.
 • Det er kun i helt spesielle situasjoner hvor det kan det være aktuelt å opprettholde et tiltak etter § 4-6 første ledd over lengre tid.

Innhold i vedtaket

Bakgrunnsopplysninger og beskrivelse av den aktuelle situasjonen

 • Gi en kort beskrivelse av barnevernets tidligere kjennskap til barnet og familien.
 • Gi opplysninger om eventuelle tidligere bekymringer og tiltak knyttet til barnet og familien.
 • Gi en beskrivelse av den aktuelle situasjonen.
 • Gi eventuelt beskrivelse av samtykke fra partene.

Vurdering av vilkår for plassering

 • Beskriv hva som er barnevernstjenestens vurdering av hvorfor barnet må flyttes og hva som er barnets beste.

Er det fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet, kan barnevernadministrasjonens leder eller påtalemyndigheten uten samtykke fra foreldrene umiddelbart treffe midlertidig vedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet.

Innhold i vedtaket

 • Hvilke behov har barnet for psykisk og fysisk ivaretagelse, og i hvilken grad kan barnets omsorgspersoner og nettverk tilby dette?
 • I hvilken grad er barnets omsorgssituasjon til fare for barnet?

Bakgrunnsopplysninger

 • Gi en kort beskrivelse av tidligere kjennskap til barnet og familien.
 • Gi opplysninger om eventuelle tidligere bekymringer og tiltak knyttet til barnet og familien.
 • Beskriv eventuelle innsatser som barneverntjenesten og andre har hatt inne i familien i forsøk på å avhjelpe den aktuelle situasjonen.

Beskrivelse av den aktuelle situasjonen

 • Hva har skjedd?
 • Hvem har vært involvert?
 • Hvilke ressurser og utfordringer har barnet?
 • Hvilke ressurser og belastninger har familien?

Gi en beskrivelse av:

 • Barnets syn på den aktuelle situasjonen og sin egen situasjon.
 • Foreldrenes syn på den aktuelle situasjonen.
 • Informasjon fra andre offentlige eller private som belyser den aktuelle situasjonen.
 • Drøftelse av vilkår og begrunnelse for plassering

Gjør en vurdering av:

 • Om det er fare for at barnet kan bli vesentlig skadelidende i den aktuelle situasjonen.
 • På hvilken måte barnet kan bli vesentlig skadelidende. Aktuelle vurderingspunkter:
  • alder
  • utvikling
  • tidligere og nåværende belastninger
  • bekymringen som er knyttet til den aktuelle situasjonen
 • Om situasjonen kan avhjelpes på annen og lempeligere måte enn ved flytting.
 • Hva som er barnets beste i den aktuelle situasjonen.

Frist

Akuttvedtak etter §§ 4-6 annet ledd, 4-9 første ledd, 4-25 annet ledd og 4-29 fjerde ledd, skal umiddelbart etter iverksettingen sendes til godkjenning i fylkesnemnda.

Er det truffet vedtak etter § 4-6 annet ledd, skal begjæring om omsorgstiltak sendes fylkesnemnda snarest, og senest innen seks uker. Hvis det gjelder tiltak etter § 4-24 må saken oversendes fylkesnemnda innen to uker.

Dersom saken ikke er sendt til fylkesnemnda innen fristene faller vedtaket bort.

Lov om barneverntjenester § 4-25 første og annet ledd
Lov om Barneverntjenester § 4-24 første ledd og annet ledd

Samvær skal ikke fastsettes ved disse plasseringene.

Innhold i vedtaket

Bakgrunnsopplysninger

 • Gi en kort beskrivelse av tidligere kjennskap til barnet og familien.
 • Gi opplysninger om eventuelle tidligere bekymringer og tiltak knyttet til barnet og familien.
 • Beskriv eventuelle innsatser som barneverntjenesten og andre har hatt inne i familien i forsøk på å avhjelpe den aktuelle situasjonen.

Beskrivelse av den aktuelle situasjonen

Gi en beskrivelse av den aktuelle situasjonen:

 • Hva har skjedd?
 • Hvem har vært involvert?
 • Hvilke ressurser og utfordringer har barnet
 • Hvilke ressurser og belastninger har familien

Gi en beskrivelse av:

 • Barnets syn på den aktuelle situasjonen og sin egen situasjon.
 • Foreldrenes syn på den aktuelle situasjonen.
 • Informasjon fra andre offentlige eller private som belyser den aktuelle situasjonen.

Drøftelse av vilkår og begrunnelse for plassering

Vurder hvorvidt barnet har vist alvorlige atferdsvansker

 • ved alvorlig eller gjentatt kriminalitet
 • ved vedvarende misbruk av rusmidler
 • på annen måte

 Gi en vurdering av:

 • Om det er fare for at barnet kan bli vesentlig skadelidende i den aktuelle situasjonen?
 • På hvilken måte barnet kan bli vesentlig skadelidende? Aktuelle vurderingspunkter:
  • alder
  • utvikling
  • tidligere og nåværende belastninger
  • bekymringen som er knyttet til den aktuelle situasjonen
 • Om situasjonen kan avhjelpes på annen og lempeligere måte enn ved flytting.
 • Hva som er barnets beste i den aktuelle situasjonen.

Frister

Akuttvedtak etter §§ 4-6 annet ledd, 4-9 første ledd, 4-25 annet ledd og 4-29 fjerde ledd, skal umiddelbart etter iverksettingen sendes til godkjenning i fylkesnemnda.

Er det truffet vedtak etter § 4-6 annet ledd, skal begjæring om omsorgstiltak sendes fylkesnemnda snarest, og senest innen seks uker. Hvis det gjelder tiltak etter § 4-24 må saken oversendes fylkesnemnda innen to uker.

Dersom saken ikke er sendt til fylkesnemnda innen fristene faller vedtaket bort.

Barneverntjenesten kan la være å sette vedtaket i verk om forholdene tilsier det. Fylkesnemnda skal varsles om dette. Er vedtaket ikke satt i verk innen seks uker, faller det bort.