For å ta høyde for at alle barn, ungdom og familier er unike, er det viktig at grunnmodellen kan tilpasses den enkelte og deres kontekst. Det er derfor viktig at ulike erfaringer og kunnskap om hvordan barnevernets arbeid med hjelpetiltak oppleves av de som mottar hjelpen er en del av utviklingsprosessen.

Bufdir og de tre kompetansesentrene er svært glade for å ha en rekke kloke representanter for brukerperspektiver og ulike mangfoldskompetanser med i samskapingen av grunnmodell for hjelpetiltak; Landsforeningen for barnevernsbarn, Forandringsfabrikken, Mental helse ungdom, Barn av rusmisbrukere, Organisasjon for barnevernforeldre, Norsk fosterhjemsforening, Regionalt samisk kompetansesenter (RESAK) og Kompetansegruppen for minoritetsspørsmål i Bufdir.