God kvalitet i opplæringen av fosterhjem og i barnevernets oppfølging av barnet og fosterhjemmet er avgjørende for å nå målet med fosterhjemsoppholdet og hindre brudd i fosterhjemmet.  

Bufdir vil i strategiperioden iverksette og utvikle en rekke tiltak for å styrke kvaliteten i fosterhjemsomsorgen; kompetanseheving, fagstøtte og veiledning til kommunene er blant tiltakene som vil bli utviklet og iverksatt. 

Når barnevernsreformen iverksettes 1.1.2022, innebærer ansvarsendringene at kommunene vil få et mer et helhetlig ansvar for å sikre at fosterforeldre får oppfølging og veiledning som setter dem i stand til å gi fosterbarn god omsorg. Kommunenes oppfølgingsansvar er avgrenset mot Bufetats ansvar for å gi fosterhjem grunnleggende opplæring.