I fosterhjemsstrategien er det pekt på behovet for å utrede og videreutvikle tiltaksporteføljen til barn det er vanskelig å finne egnede fosterhjem til, og som særlig gjelder målgruppene:  

Bufdir starter våren 2021 et arbeid for å utrede behovene for disse målgruppene og hvordan disse best kan dekkes gjennom tilpasninger i dagens fosterhjems- eller institusjonstilbud, eller om det bør legges til rette for økt bruk av andre typer tiltak.    

Vi vil gi informasjon om utredningsarbeidet på denne nettsiden.