Bufdir/Bufetat ivaretar rekrutteringsarbeidet gjennom nasjonale, regionale og lokale markedsføringskampanjer, systematisk oppfølging av potensielle fosterhjem som tar kontakt med fosterhjemtjenesten, opplæring gjennom PRIDE-kurs og anbefaling av familier.  

Bufdir har utviklet en langsiktig nasjonal strategi for kampanjer og markedsføring knyttet til fosterhjemsrekruttering. Strategien er innrettet mot å nå ut til og å rekruttere fosterhjem fra alle grupper i befolkningen for å kunne gi barn fosterhjem som både ivaretar deres behov for omsorg og støtte og ivaretar barns etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn. Strategien har også rekruttering i barnas nettverk og nærmiljø som tema, som del av innsatsen for å understøtte kommunenes arbeid med å rekruttere fosterhjem i slekt og nettverk.     

Kommunene ivaretar sitt rekrutteringsarbeid på ulike måter, i samarbeid med Bufetat om regionale/lokale kampanjer, og gjennom målrettet rekruttering av fosterhjem til konkrete barn.