Anbefaling 10: Fosterhjemsplassering av barn fra minoritetsetniske miljøer skal skje slik at deres tilknytning til kultur, språk og religion blir ivaretatt.

Når barneverntjenesten skal finne fosterhjemsløsninger for barn med minoritetsbakgrunn, kan det være ulike oppfatninger av hvordan språklig, religiøs og kulturell tilknytning skal ivaretas. I slike tilfeller kan det være en utfordring å ivareta barnets rettigheter som en del av en etnisk minoritet, samtidig som man skal ivareta barnets rett til særbehandling som enkeltindivid.

Barneverntjenesten skal ta hensyn til barnets etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn
Kulturforskjeller
Tilsyn med fosterhjemmet
God praksis
Begrunnelser fra jus og styringsdokumenter
Forskning og kunnskapsgrunnlag